Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 1–5 av 5 treff.

   Prop. 92 L (2022-2023) Endringer i etterretningstjenesteloven (domstolskontroll i saker om kildevern og ved speiling av kommunikasjonsstrømmer mv.)

   NIM har avgitt høringsuttalelse til Prop. 92 L (2022-2023) Endringer i etterretningstjenesteloven (domstolskontroll i saker om kildevern og ved speiling av kommunikasjonsstrømmer mv. I høringsuttalelsen kommenterer vi angivelse av vilkår for rettens beslutning om speiling av kommunikasjon etter forslagets § 7-3. NIM mener at det vurderes om vilkårene for rettens beslutning bør klargjøres, ved at det i § 7-3 angis at speiling kan besluttes «…hvis det er nødvendig og forholdsmessig å etablere et informasjonsgrunnlag».

   Til: Stortingets utenriks- og forsvarskomité
   NIM-H-2023-020

   Ytterligere innspill til representantforslag 56 S (2021-2022)

   NIM har sendt et nytt innspill til Stortinget i forbindelse med behandlingen av forslaget om å gi barn klagerett til FN. NIM mener at saken burde vært bedre opplyst, og ber Stortinget vurdere å be regjeringen utrede spørsmålet nærmere.

   Til: Forslagsstillerne bak representantforslag 56 SStortingets utenriks- og forsvarskomité
   NIM-B-2022-009

   Innspill til Stortinget om klagerett for barn

   NIM har levert innspill til Utenriks- og forsvarskomiteen i forbindelse med komiteens behandling av et representantforslag om at Norge skal tilslutte seg FNs barnekonvensjons tredje tilleggsprotokoll, som gir barn rett til å klage til FNs barnekomité over brudd på sine rettigheter.

   Til: Stortingets utenriks- og forsvarskomité
   NIM-B-2022-005

   Høringsnotat til Stortinget – Lov om Etterretningstjenesten

   Regjeringens lovforslag legger blant annet opp til innføring av et system for at E-tjenesten skal kunne masseinnsamle, lagre og søke i elektronisk kommunikasjon som krysser den norske grensen, såkalt tilrettelagt innhenting.

   Til: Stortingets utenriks- og forsvarskomité
   NIM-H-2020-013