NIMs arbeid

Forslag om endringer i sameloven (samelovens språkregler)

Forvaltningsområdet for samisk språk (språkområdet) gir viktige rammebetingelser for bruk og utvikling av samiske språk. NIM mener at et utvidet språkområde kan bidra til bedre gjennomføring av disse rettighetene også i byer og kommuner som er utenfor dagens språkområde. Det er samtidig viktig at rettighetsnivået i de kommuner som allerede inngår i forvaltningsområdet for samisk språk ikke svekkes. Sametingets syn på lovendringenes innhold og valg av ulike alternativer bør gis tilbørlig vekt. Berørte kommuner bør også oppmuntres til å fremme aktiv oppfølging av samelovens bestemmelser om samiske språk. Retten til muntlig svar på samisk bør beholdes i kommuner som er del av dagens forvaltningsområde.

Til: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Oppfølging av forslaga frå Tvangslovutvalet NOU 2019: 4

Høyringa gjaldt Helse- og omsorgsdepartementet si oppfølging av Tvangslovutalet si utgreiing NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven – Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten. NIM meiner det framleis er behov for ytterlegare kunnskapsgrunnlag og nærare menneskerettslege vurderingar og drøftingar i det vidare arbeidet med ny tvangslovgjeving, mellom anna etter CRPD. Dette gjeld særleg dei mest inngripande formene for tvang. NIM vil også framheve viktigheita av tilstrekkelege ressursar i helse- og omsorgstenestene som ein annan viktig faktor i å hindre og minske bruken av tvang.

Til: Helse- og omsorgsdepartementet
Digitalt konstruert bilde av koronavirus i rød- og blåtoner

Forslag om å forlenge straffegjennomføringsloven kapittel 3 A

NIM har levert høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementets høring om forlengelse av straffegjennomføringsloven kapittel 3 A om straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom. NIM mener at forlengelse av reglene på nåværende tidspunkt krever oppdaterte vurderinger fra helsemyndighetene. NIM fraråder å gjøre reglene permanente, og mener at behovet for permanente beredskapshjemler i straffegjennomføringsloven må sees i lys av beredskapslovgivningen generelt gjennom grundige utredninger av behovene knyttet til fremtidige kriser. NIM peker på at reglene åpner for inngrep i de innsattes menneskerettigheter, blant annet gjennom besøksbegrensninger og isolasjon (utelukkelse), og at det derfor er behov for grundige forholdsmessighetsvurderinger. NIM har for øvrig forslag til mindre endringer i de eksisterende reglene dersom departementet skulle gå videre med forslag til forlengelser.

Til: Justis- og beredskapsdepartementet
Ansikt på ung mann i dunkel, blå belysning som er malt med tårer i regnbueflaggets farger

Forslag til regulering av «konverteringsterapi»

NIM mener at departementets forslag til forbud mot «konverteringsterapi» er innenfor rammene av Norges menneskerettslige forpliktelser. Vi mener også at menneskerettighetene gir rom for å gå noe lengre enn forslaget legger opp til.

Til: Kulturdepartementet

Forslag til endringer i utlendingsloven og ny forskrift (statlig tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak)

NIM har avgitt høringsuttalelse om forslag til endringer i utlendingsloven og ny forskrift (statlig tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak). Løsningen lovgiver har valgt innebærer at barn som bor på asylmottak får et mer begrenset omsorgstilbud enn de barna som barnevernsmyndighetene har omsorgen for. Vi mener dette øker behovet for et godt tilsyn, og gir anbefalinger om hvordan tilsynet kan sikres.

Til: Justis- og beredskapsdepartementet

Gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet (direktiv (EU) 2019/882)

NIM har levert høringsuttalelse om gjennomføring i norsk rett av EUs tilgjengelighetsdirektiv. NIM etterspør en nærmere menneskerettslig vurdering av direktivets virkninger på gjennomføringen av bestemmelser i FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser (CRPD).

Til: Kulturdepartementet

Forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv.

NIM har avgitt høringsuttalelse om forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. Rimelig forutberegnelighet om når retten kan anvende regelverket som utfyller, supplerer og fraviker de alminnelige reglene har vesentlig betydning for den enkelte. NIM mener adgangen til å anvende regelverket i den midlertidige loven bør rammes inn mer presist enn det departementet skisserer og redegjør for noen mulige måter å gjøre det på. 

Til: Justis- og beredskapsdepartementet

Forslag til forlengelse av midlertidig koronalov for barnevernet og fylkesnemnda

NIM har avgitt høringssvar om forlengelse av midlertidig koronalov for barnevernet og fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. NIM hadde enkelte kommentarer til begrunnelsen for forlengelsen. NIM mente også at departementet ved en forlengelse av loven kan vurdere å gi føringer i forarbeidene som strammer inn adgangen til bruk av reglene, og ba også om at departementet vurderer særskilt hvilken betydning det skal ha hvorvidt covid-19 utgjør en allmennfarlig smittsom sykdom etter definisjonen i smittevernloven.

Til: Barne- og familiedepartementet

Forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

NIM har levert høringssvar om forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen. NIM har enkelte innspill til presisering av terskelen for videreføring av inngripende tiltak, og ber også departementet vurdere å fremme endringer som gjør utgangspunktene mindre inngripende, gitt at det gjennom forskrift er gjort en rekke unntak fra reglene i loven. NIM støtter også at det skal innhentes nye vurderinger fra helsemyndighetene før en eventuell proposisjon fremmes for Stortinget.

Til: Justis- og beredskapsdepartementet

Forslag til forlengelse av midlertidige lover om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

NIM har avgitt høringssvar til forslag til forlengelse av midlertidige lover om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Ettersom loven har en kompenserende funksjon i tilfelle skoler og barnehager stenges eller må begrense aktiviteten i medhold av smittevernloven eller covid-19-forskriften, mener NIM at loven bør videreføres så lenge slike vedtak kan være aktuelle. Vi ber imidlertid departementet vurdere om man på nåværende tidspunkt kan gjøre justeringer i forskriften gitt i medhold av loven, som åpner for større grad av hjemmeundervisning også når dette ikke er begrunnet i smittevern.

Til: Kunnskapsdepartementet