Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 1–10 av 731 treff.
   Anine Kierulf

   Blås i domstolene

   Kronikk av Anine Kierulf, førsteamanuensis UIO, spesialrådgiver NIM. Opprinnelig publisert i Dagens Næringsliv 20. april 2024. Mot magefett og Durek har domstolene lite å stille opp med. Du har neppe kunnet unngå å få med deg vårens plan om å sikre den norske rettsstaten. Den som skal hindre Norge i å følge i Polens og […]

   Innspill til FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter om ØSK-konvensjonens forpliktelser på rusfeltet

   NIM har sendt innspill til FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK-komitéen) i forbindelse med komiteens pågående arbeid med å utforme en generell kommentar om ØSK-konvensjonens forpliktelser på rusfeltet. Innspillet er til et disposisjonsutkast utformet av komiteen.

   I brevet oppfordrer NIM komiteen til å bygge den generelle kommentaren på etablert folkerettslig metode. I tillegg mener NIM at den generelle kommentaren er en god mulighet til å klargjøre hvilket diskrimineringsvern rusavhengige har etter konvensjonen. Videre oppfordrer NIM komiteen til å utdype innholdet i proposjonalitetsvurderinger i relasjon til rusbruk. I tillegg oppfordres komiteen til å skrive om forholdet mellom konvensjonen og FNs tre narkotikakonvensjoner.

   Til: FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter
   NIM-B-2024-015

   Innspill til ny stortingsmelding om straffegjennomføring

   NIM har avgitt innspill til Justis- og beredskapsdepartementet om ny stortingsmelding om straffegjennomføring. NIM har i en årrekke fremmet anbefalinger til myndighetene om innsatte i fengsel. Disse står fast. Soningsforholdene i norske fengsler medfører en rekke menneskerettighetsutfordringer, særlig knyttet til isolasjon, tvangsbruk og manglende ivaretakelse av personer med utviklingshemming og psykisk syke innsatte. Problemene har strukturelle og økonomiske årsaker, i tillegg til mangler ved regelverk og retningslinjer. Også mangel på sosial kontakt forsterker utfordringene til innsatte med psykiske lidelser. Dette krever langsiktige tiltak og
   prioriteringer som går utover det kriminalomsorgen kan løse alene. I vårt innspill her konsentrerer vi oss om en mer rettighetsbasert tilnærming til straffegjennomføring i sin alminnelighet og går nærmere inn på spørsmål knyttet til medmenneskelig kontakt og ytringsfrihet, som inkluderer retten til å motta informasjon. Videre behandler vi forholdene varetektsinnsatte særskilt, der vi mener det er behov for en gjennomgang for å styrke deres rettigheter.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-B-2024-013

   Endringer i sivilbeskyttelsesloven – sivil arbeidskraftberedskap

   NIM har avgitt høringsuttalelse om foreslåtte endringer i sivilbeskyttelsesloven om sivil arbeidskraftberedskap når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare. NIM anerkjenner formålet og behovet lovforslaget følger, men stiller spørsmål ved anvendelsesområdet og hvor godt ivaretatt de menneskerettslige rammene er. Forslaget har også mulige konsekvenser for maktfordelingen i krisetider som NIM mener bør vurderes nærmere.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2024-020

   Svar på forespørsel om råd om videreutvikling av samisk statistikk

   NIM har svart på en henvendelse fra Sametinget hvor de ber om råd om videreutvikling av samisk statistikk, mer spesifikt ber de om: (1) Et sett av standardspørsmål for frivillig samisk selvidentifikasjon til bruk i spørreskjema, undersøkelser og andre administrative skjema. (2) Statistiske indikatorer for å overvåke gjennomføringen av samers menneskerettigheter, som også identifiserer tjenester og områder hvor det er relevant å innføre spørsmål om frivillig samisk selvidentifikasjon. Brevet inneholder NIMs råd til Sametinget om ovennevnte punkter. For punkt to har vi prioritert tre sentrale menneskerettighetsutfordringer som berører samer og hvor menneskerettighetssituasjonen er vanskelig å overvåke på grunn av manglende statistikk.

   Til: Sametinget
   NIM-B-2024-011
   Gruppe mennesker som utøver sivil ulydighet foran et inngangsparti. Noen har på seg samisk kofte. Plakat på døren lyder: "Urfolksrett er ikke valgfritt".

   Fosen-demonstranter frifunnet

   I dag ble ungdommene som demonstrerte mot regjeringens håndtering av Fosen-dommen frifunnet i Oslo tingrett.