Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 1–10 av 201 treff.

   Kompensasjon ved brudd på EMK i saker om tilleggsskatt

   NIM har skrevet høringsuttalelse om Finansdepartementets høringsnotat av 14.10.2022 om kompensasjon ved brudd på EMK i saker om tilleggsskatt. NIM har i flere sammenhenger arbeidet med å sikre oppfyllelse av retten til effektivt rettsmiddel ved krenkelser av menneskerettighetene. Med denne høringsuttalelsen ønsker NIM å supplere og presisere gjennomgangen av Grunnloven § 95 jf. EMK artikkel 6 nr. 1, og EMK artikkel 13. Overordnet mener NIM at departementets forslag er i tråd med og antakelig overoppfyller disse rettighetene.

   Til: Finansdepartementet
   NIM-H-2023-004

   NOU: 2022: 9 En åpen og opplyst offentlig samtale

   NIM har skrevet høringsuttalelse om Ytringsfrihetskommisjonens utredning «En åpen og opplyst samtale». Uttalelsen drøfter utvalgets forslag om endringer i straffeloven § 185 om hatefulle ytringer, og de viktigste hensynene som må tas i betraktning hvis bestemmelsen skal presiseres.
   NIM har også ønsket å utfylle utredningen på noen punkter, for eksempel når det gjelder ytringsfrihet i organisasjonslivet og ytringsfrihet for enkelte sårbare grupper som funksjonshemmede, eldre, innsatte, barn, urfolk og nasjonale minoriteter.

   Til: Kultur- og likestillingsdepartementet
   NIM-H-2023-002

   Endringer i politiloven og politiregisterloven

   NIM avga uttalelse til Stortingets justiskomité om endringer i politilov og politiregisterlov, forut for muntlig høring den 17. januar 2023. Forslaget går blant annet ut på at PST skal få hjemmel til å samle all åpent tilgjengelig informasjon som ledd i innenlands etterretning. Informasjonen skal kunne analyseres ved hjelp av kunstig intelligens. Informasjonen kan dessuten inngå etterforskning innen PSTs ansvarsområde. NIM pekte særlig på at ordningen griper inn i privatliv og ytringsfrihet, og at rettssikkerhet og kontroll er svakt ivaretatt.

   Til: Stortingets justiskomité
   NIM-H-2023-001

   Høringsuttalelse – NOU 2022: 8 Ny minerallov

   NIMs høringsuttalelse til NOU 2022: 8 om en ny minerallov fokuserer i hovedsak på forslaget om å kunne inngå avtaler om å frasi seg menneskerettighetsbeskyttelsen i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27. Høringsuttalelsen stiller også spørsmål ved forslagets bestemmelser om konsultasjonsrett, og om terminologien i formålsbestemmelsen.

   Til: Nærings- og fiskeridepartementet
   NIM-H-2022-031

   Europakommisjonens forslag til European Media Freedom Act

   NIM har gitt innspill til Europakommisjonens forslag til forordning om pressefrihet, som også vil ha betydning for Norge. Et hovedsynspunkt er at dagens Norske regulering allerede verner pressefriheten sterkere enn i det foreslåtte regelverket. Norge kan opprettholde sitt sterkere vern, men høringsuttalelsen peker på noen hovedområder som bør få oppmerksomhet ved en fremtidig implementering og ved norske myndigheters arbeid frem til da.

   Til: Kultur- og likestillingsdepartementet
   NIM-H-2022-030

   Skriftlig innspill til Dokument 8:158 S (2021-2022)

   NIM har gitt skriftlig innspill til justiskomiteen på Stortinget i forbindelse med et representantforslag om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lovgivning. I innspillet oversendes NIMs rapport «Inkorporering av CRPD i norsk rett», og rapportens hovedkonklusjoner oppsummeres.

   Til: Stortingets justiskomité
   NIM-H-2022-029

   Skriftlige innspill til Prop. 141 L (2021–2022) Endringer i vergemålsloven mv. (vergemål som frivillig støttetiltak mv.)

   NIM har gitt skriftlige innspill til forslag om endringer i vergemålsloven. NIMs innspill kan oppsummeres på følgende måte:
   Samlet sett inneholder lovproposisjonen etter NIMs syn gode og velfunderte menneskerettslige vurderinger.
   De forslåtte endringene er bedre egnet til å ivareta vergehavers rett til selvbestemmelse og personlig autonomi, og er i større grad i tråd med Norges forpliktelser etter FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).
   NIM vil samtidig understreke at CRPD artikkel 12 innebærer at det må innføres et system for beslutningsstøtte. Vi ser derfor frem til at departementet kommer tilbake med et forslag til helhetlig gjennomgang av vergemålsloven, i tråd med paradigmeskiftet i CRPD.

   Til: Stortingets justiskomité
   NIM-H-2022-028

   Forskrift om barns medvirkning i barnevernet

   NIM har avgitt høringssvar til forslag til ny forskrift om medvirkning i barnevernet. NIM mener at utkastet til forskrift gir et godt rettslig rammeverk for ivaretakelsen av retten til medvirkning, men har enkelte kommentarer og forbedringspunkter.

   Til: Barne- og familiedepartementet
   NIM-H-2022-027