Uttalelse til NOU 2017:16 På liv og død – palliasjon til alvorlig syke og døende.

Uttalelse til NOU 2017:16 På liv og død – palliasjon til alvorlig syke og døende.

11 jun 2018

NIM har kommet med innspill til regjeringens NOU 2017:16 På liv og død – palliasjon til alvorlig syke og døende. NIM har uttalt seg om de områdene som berører de menneskeretslige konsekvensene av utredningen, blant annet forholdet mellom helsepersonells inngrepsplikt og pasientens selvbestemmelse og spørsmål som reises i forbindelse med alvorlig syke barn.

Høringsuttalelse – forslag til endringer i ekteskapsloven om å innføre en absolutt 18-årsgrense for å gifte seg i Norge

Høringsuttalelse – forslag til endringer i ekteskapsloven om å innføre en absolutt 18-årsgrense for å gifte seg i Norge

02 feb 2018

NIM mener at forslaget om å innføre en absolutt aldersgrense på 18 år for å gifte seg er i tråd med anbefalinger fra FNs barnekomité og at det er positivt at departementet har utredet forslaget opp mot Norges internasjonale forpliktelser. Ut over det har ikke NIM merknader til lovforslaget.

Høringsuttalelse til endringer i utlendingsloven (Prop. 126 L (2016-2017))

Høringsuttalelse til endringer i utlendingsloven (Prop. 126 L (2016-2017))

24 jan 2018

NIM mener at spørsmålet om fengsling av barn er et område hvor det er lite tilrådelig at det norske regelverket, eller praktiseringen av dette, balanserer helt på grensen av hva som er tilrådelig innenfor konvensjonenes grenser. En slik balansegang vil lett kunne føre til situasjoner hvor Norge faktisk blir dømt for brudd på EMK artikkel 3.