Koronavirus

Høringsinnspill om midlertidig forskrift i medhold av koronaloven om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19

NIM er i utgangspunktet positive til tiltak for å styrke effektiviteten i domstolene. Det kan bidra til å oppfylle menneskerettighetenes krav om at domstolene skal avgjøre saker innen rimelig tid. Utvidet adgang til bruk av fjernteknologi i rettssaker må imidlertid gjøres på en måte som ivaretar kravet til en rettferdig rettergang. Det innebærer blant annet […]

Til: Justis- og beredskapsdepartementet

Innspill til Stortingets koronakomité om koronaloven

NIM har to innspill til endringer av forskriftsteksten og forarbeidene. Dette gjelder lovforslagets § 1, om en presisering av formålet med loven, og forslagets § 5, hvor NIM foreslår et tillegg om offentliggjøring av regjeringens vurderinger i forkant av nye forskrifter gitt i medhold i loven.

Til: Stortingets koronakomité
Norges lover

Høringssvar – lovfesting av omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere

NIM mener at forslaget legger opp til at omsorgstilbudet til de enslige mindreårige asylsøkerne over 15 år fortsatt skal være langt dårligere, både når det gjelder lov- og forskriftsfestede rettigheter og kvaliteten på omsorgen, enn det alle andre barn under statens omsorg får. NIM savner gjennomgående en menneskerettslig og barnefaglig vurdering av forslaget. NIM støtter derfor ikke lov- og forskriftsforslaget slik det nå foreligger, og anbefaler at de enslige mindreårige asylsøkerne over 15 år får et likeverdig omsorgstilbud som det alle andre barn under statens omsorg får.

Til: Justis- og beredskapsdepartementet
Norges lover

Høringsuttalelse – Forslag til ny forskrift om tilsynsrådet for tvangsreturer og utlendingsinternatet

NIM påpeker i høringssvaret at vi savner en vurdering av hvordan den foreslåtte ordningen forholder seg til returdirektivets krav. NIM mener også at det bør stilles krav om at minst ett av medlemmene i Tilsynsrådet har kompetanse på menneskerettigheter. Det bør også presiseres at det ligger i tilsynsfunksjonen å påse at forholdene på utlendingsinternatet er i samsvar med menneskerettslige forpliktelser.

Til: Justis- og beredskapsdepartementet

Høringsuttalelse – NOU 2019:13 Når krisen inntreffer

NIM mener lovforslaget som utgangspunkt ikke utfordrer forholdet til menneskerettighetene, og stiller seg generelt positiv til å oppstille klare materielle og prosessuelle rammer for offentlig myndighetsutøvelse i krisesituasjoner.

Til: Justis- og beredskapsdepartementet

Høringsuttalelse – NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven

NIM mener at FNs konvensjon for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) artikkel 12 innebærer et krav om at det innføres et beslutningsstøttesystem. Videre mener NIM at det må gjøres grundigere vurderinger av kunnskapsgrunnlaget for enkelte tvangsbehandlingstiltak.

Til: Helse- og omsorgsdepartementet
Norges lover

Høringsuttalelse – Endringer i personopplysningsloven mv.

Overordnet savner NIM at endringsforslagets underliggende problemstilling – sjikaneutfordringer på internett – vurderes ut fra en noe bredere innfallsvinkel. Etter NIMs syn inngår utfordringer med hets og sjikane på internett som en del av et større og sammensatt bilde, og det er en fordel om disse utfordringene vurderes og adresseres langs flere akser.

Til: Justis- og beredskapsdepartementet

Høringsuttalelse – Lov om Eldreombud

NIM mener at et eldreombud vil styrke implementeringen av eldres menneskerettigheter. På grunn av de følger alderdom får for den enkelte, er eldre en særlig sårbar gruppe som er utsatt for menneskerettighetskrenkelser. NIM ønsker også Eldreombudet velkommen til å delta i vårt rådgivende utvalg.

Til: Helse- og omsorgsdepartementet