Høringsuttalelse til endringer i utlendingsloven (Prop. 126 L (2016-2017))

Høringsuttalelse til endringer i utlendingsloven (Prop. 126 L (2016-2017))

24 jan 2018

NIM mener at spørsmålet om fengsling av barn er et område hvor det er lite tilrådelig at det norske regelverket, eller praktiseringen av dette, balanserer helt på grensen av hva som er tilrådelig innenfor konvensjonenes grenser. En slik balansegang vil lett kunne føre til situasjoner hvor Norge faktisk blir dømt for brudd på EMK artikkel 3.