Gjenåpning av sivile krav etter opphevelse av straffedommer – forslag til endringer i straffeprosessloven (unntak fra lengstefristen for begjæring av gjenåpning i sivile saker)

NIM-H-2024-012
NIMs høringsuttalelse - endringer i straffeprosessloven (unntak fra lengstefristen for å begjære gjenåpning i sivile saker) (pdf) 214.22 KB

Etter at fellende straffedommer er opphevet kan det bli spørsmål om hva som skal gjøres med sivile krav som domfelte ble dømt til å betale. NIM har skrevet høringsuttalelse til et forslag om slike regler, som åpner for at også sivile saker kan gjenopptas uansett frister.

NIM ser positivt på at dette reguleres. Ikke minst tilsier uskyldspresumsjonen at den som er straffedømt med urette, ofte må kunne få prøvet erstatningskrav basert på det samme på nytt.

Slike regler reiser likevel kompliserte spørsmål, og NIM er blant annet kritisk til at adgangen til gjenåpning vil avhenge av hvilken prosessform saken føres i. NIM har også reist spørsmål ved et forslag om at gjenåpning av erstatningskrav bare skal kunne skje hvor straffesaken gjaldt spesielt alvorlige straffebud, siden uskyldspresumsjonen gjelder generelt.