Innspill til regjeringens arbeid med strategi for kunstig intelligens

Innspill til strategi for kunstig intelligens (pdf) 218.78 KB

NIM mener at departementet bør ha særlig oppmerksomhet rettet mot de menneskerettslige problemstillingene som kan følge av kunstig intelligens (KI). Med progressiv bruk av teknologi følger det også et statlig ansvar for å utvikle dertil passende rettighetsbeskyttelse og rettssikkerhetsmekanismer.

Regjeringen har bedt om innspill til arbeidet med nasjonal strategi for kunstig intelligens. NIM mener at bruk av KI i offentlig sektor og sammenhenger som berører borgernes rettssfære kan foranledige et spekter av nye menneskerettslige problemstillinger. Oppmerksomhet om slike problemstillinger bør derfor inngå i utviklingen av regjeringens strategi for KI.

Les hele vårt innspill ved å følge lenken lenger oppe på siden.

Høringsuttalelse – forslag til ny barnevernslov

Høringsuttalelse forslag til ny barnevernlov 05.07.19 (pdf) 639.32 KB

NIM har i dag avgitt høringsuttalelse til forslaget til ny barnevernslov. Med bakgrunn i at Den europeiske menneskerettsdomstolen har tatt inn til behandling et historisk høyt antall norske barnevernssaker, savner NIM en grundigere redegjørelse i høringsbrevet for de menneskerettslige rammene for barnevernets tiltak.

«Forslaget til ny lov innebærer en helhetlig gjennomgang av lovens språk og struktur. Departementet har lagt stor vekt på at en ny barnevernslov skal være mer tilgjengelig for brukerne, og har foretatt en omfattende språklig og redaksjonell omarbeiding av hele loven med vekt på klart språk. En ny barnevernslov skal på denne måten bli et bedre faglig verktøy for barneverntjenesten og andre aktører i barnevernet», skriver Barne- og familiedepartementet i høringsnotatet.

Høringsfristen er satt til 1. august 2019. NIM skriver i høringsuttalelsen at vi i utgangspunktet mener at lovforslaget «innebærer flere endringer som vil styrke menneskerettighetene på barnevernsområdet. For eksempel er hensynet til barnets beste og barnets rett til medvirkning løftet frem, barneverntjenestens plikt til oppfølgning av både foreldre og barn ved tiltak er tydeliggjort, søsken er gitt rett til samvær ved omsorgsovertakelse, og det er presisert at det må foretas en konkret og individuell vurdering av samvær i hver enkelt sak etter omsorgsovertakelse.»

Samtidig påpeker NIM at Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) de siste årene har tatt inn et historisk høyt antall norske barnevernssaker til behandling i. Dagbladet opplyste 3. juli i år at EMD hadde tatt inn 16 nye norske barnevernssaker, slik at det totale antallet norske saker EMD har tatt inn til realitetsbehandling de siste årene nå er 26. I tillegg har norsk barnevern fått stor oppmerksomhet i internasjonale rapporteringer de siste årene, blant annet i FNs barnekomité og senest i FNs Universal Periodic Review (UPR). Med dette bakteppet savner NIM gjennomgående en grundigere, tydeligere og mer konkret vurdering av de menneskerettslige rammene for barnevernets tiltak generelt, og for de enkelte lovforslagene. Vi påpeker også flere steder at konkrete vilkår som kan utledes av praksis fra EMD bør synliggjøres i lovteksten.

 

 

 

Høringsuttalelse – forslag til forskrift om pass og nasjonalt ID-kort

NIMs høringsuttalelse - forslag til forskrift om pass og nasjonalt ID-kort (07.06.19) (pdf) 271.29 KB

De temaer som tas opp er innhenting av personinformasjon som kan brukes til biometrisk gjenkjenning og krav til ansikts-foto.

Justis- og beredskapsdepartementet har bedt om innspill til forslag om forskrift for pass og nasjonalt id-kort. NIM har avgrenset sitt innspill til de deler av høringsnotatet som er mest relevante sett opp mot NIMs mandat: «Det vil si at vi i hovedsak konsentrerer oss om høringsnotatets kapittel 3.2.6 om innhenting av personinformasjon som kan brukes til biometrisk gjenkjenning, herunder om krav til ansiktsfoto.»

Hele høringsuttalelsen finner du ved å følge lenken lenger oppe på siden.

Innspill til grunnslovsforslag om endring i § 93 (grunnlovsfesting av retten til å søke asyl) – Dokument 12:3 (2015-2016)

Innspill til Stortingets kontroll og konstitusjonskomité (pdf) 238.08 KB

De temaer som tas opp er retten til å søke asyl og tidligere grunnlovsforslag om asylrett. NIM støtter forslaget om å grunnlovsfeste retten til å søke asyl, slik det er foreslått.

Her er hele NIMs innspill til grunnlovsforslag fra Karin Andersen, Heikki Eidsvoll Holmås, Kirsti Bergstø, Trine Skei Grande og Abid Q. Raja om endring i § 93 (grunnlovsfesting av retten til å søke asyl), Dokument 12:3 (2015-2016) ved å følge lenken lenger oppe på siden. Innspillet er sendt Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Innspill til Stortingets justiskomité – Prop. 42 LS Ratifikasjon av konvensjon om tvungne forsvinninger med forbehold og erklæringer

Høring-ratifikasjon-tvungne-forsvinninger (pdf) 148.40 KB

Temaet som tas opp er spørsmålet om Norges forbehold (reservasjon) til en av bestemmelsene i FNs internasjonale konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning.

NIM har tidligere avgitt høringsuttalelse til høringen om ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning, sendt ut på høring 29. juni 2017. NIM avgir nå en kort uttalelse om ett element i Prop. 42 LS som ikke var omtalt i høringsbrevet, nemlig spørsmålet om at Norge tar forbehold (reservasjon) til en av bestemmelsene i konvensjonen.

Reservasjonen er begrunnet med at Norge, i likhet med mange andre land, ikke har nasjonal lovgivning om frihetsberøvelse i væpnet konflikt, men holder seg innenfor de rettslige rammene som settes av internasjonal humanitær rett. Humanitær-retten hjemler krigsfangenskap og internering i internasjonal væpnet konflikt. I ikke-internasjonal væpnet konflikt finnes det ingen spesifikk hjemmel for frihetsberøvelse, men det forutsettes i regelverket at frihetsberøvelse i tilknytning til konflikten kan skje. Flere, heriblant Norges Røde Kors, har stilt spørsmål ved om man ikke også burde ha en nasjonal lovhjemmel for noe som er så inngripende som frihetsberøvelse. Forsvarsdepartementet skal være i ferd med å utrede dette spørsmålet. NIM støtter en egen nasjonal hjemmel for frihetsberøvelse i væpnet konflikt. Men så lenge vi ikke har dette, synes det riktig av norske myndigheter å ta en reservasjon på dette punktet, slik at det ikke oppstår uklarhet omkring hvor langt Norges forpliktelser etter konvensjonen strekker seg.

Les hele vårt innspill ved å følge lenken lenger oppe på siden.

Høringsuttalelse – Forslag til ny forskrift om utførelse av personundersøkelse i straffesaker

Forslag til forskrift om utførelse av personundersøkelse i straffesaker (pdf) 177.81 KB

I forslaget til ny forskrift om personundersøkelser i straffesaker fremgår det at personundersøkelser for mindreårige skal prioriteres, og det foreslås innført en frist på fire uker for ferdigstillelse av disse personundersøkelsene.

Det foreslås også at ungdoms-koordinator i konfliktrådet kan trekkes inn i arbeidet med personundersøkelsen dersom dette er hensiktsmessig, og den siktede mindreårige og vergene samtykker til dette. NIM er posittiv til forslagene.

Les hele vår uttalelse ved å følge lenken lenger oppe på siden.

Høring – endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – bruk av DNA-testing i utlendingssaker

Høringssvar-endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften (pdf) 154.68 KB

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften med sikte på å gi hjemmel for å pålegge DNA-test i utlendingssaker der det er nødvendig for å fastslå at det foreligger en familierelasjon. Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) har ingen merknader til forslaget.

Høringsuttalelse – Endringer i vergemålsloven

NIMs høringsuttalelse - endringer i vergemålsloven (14.02.2019) (pdf) 344.54 KB

De temaer som tas opp er behov for videreutvikling av beslutningsstøtte, samtykkekompetanse og mindreåriges selvbestemmelse under vergemål.

Justis- og beredskapsdepartementet inviterte i brev av 14. november 2018 til å komme med høringsinnspill om mulige endringer i vergemålsloven (personer uten samtykkekompetanse, særskilt forvaltning av midler, klage- og begjæringsrett i saker om vergen mv.). NIM sendte sin høringsuttalelse 14. februar 2019. Vår uttalelse finnes ved å følge lenken lenger oppe på siden.