Høring – endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – bruk av DNA-testing i utlendingssaker

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften med sikte på å gi hjemmel for å pålegge DNA-test i utlendingssaker der det er nødvendig for å fastslå at det foreligger en familierelasjon. Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) har ingen merknader til forslaget.

Til: Justis- og beredskapsdepartementet

Høringsuttalelse – Endringer i vergemålsloven

De temaer som tas opp er behov for videreutvikling av beslutningsstøtte, samtykkekompetanse og mindreåriges selvbestemmelse under vergemål.

Til: Justis- og beredskapsdepartementet

Høringsuttalelse – Forslag til ny lov om Etterretningstjenesten

NIM har i dag avgitt uttalelse til regjeringens høring om forslag til ny lov om Etterretningstjenesten. De temaer som tas opp er omtale og anvendelse av menneskerettigheter, jurisdiksjon og differensiert rettighetsbeskyttelse, tilrettelagt innhenting og retten til privatliv, samt ytringsfrihet og kildevern.

Til: Forsvarsdepartementet

Høringsuttalelse – Endringer i reglene om kildevern

De temaer som tas opp er kildevernet generelt, vernets begrunnelse, kildevernreglenes virkeområde, vern av innholdet i journalistisk materiale generelt og tvangsmidler/etterforskning mot pressen.

Til: Justis- og beredskapsdepartementet
Norges lover

Høringsuttalelse – Forslag til endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) Prop. 116 L (2017-2018)

Forslaget til endringer i sameloven reiser mange menneskerettslige spørsmål, NIM kommenterer enkelte av disse i vår uttalelse. Temaer som tas opp er lovfesting av statlige myndigheters plikt til å konsultere urfolk, saker som er konsultasjonspliktige, samiske interesser med konsultasjonsrett, konsultasjonsplikten for fylkeskommuner og kommuner, Stortingets konsultasjonsplikt og uenighet hvorvidt et tiltak er konsultasjonspliktig samt betydningen av at det ikke oppnås enighet gjennom konsultasjoner.

Til: Stortingets kommunal og forvaltningskomité

Høringsuttalelse – Forslag til endringer i opplæringslova

NIM har avgitt uttalelse til Kunnskapsdepartementets høringsnotat av 12. oktober 2018 med forslag til endringer i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). NIM ønsker forslaget til endring i opplæringsloven § 2-7 om elevers rett til opplæring i kvensk i grunnskolen velkommen. Det er positivt at departementet følger opp både Målrettet plan for kvensk språk 2017-2021 og gjennomføringen av Norges internasjonale forpliktelser overfor kvener og kvensk språk.

Til: Kunnskapsdepartementet
Norges lover

Innspill til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite om endringer i Grunnlovens § 108

NIM mener at Grunnloven i størst mulig grad bør gjenspeile den terminologien som er anerkjent av norske myndigheter gjennom praksis over lengre tid og som er i tråd med den internasjonale begrepsbruken. Det er også ønskelig at ordlyden er så presis og tydelig som mulig. Les mer i vårt brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. 

Til: Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité