NIMs arbeid

Innspill til formøte og forslag til saksliste – FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

De problemstillinger som tas opp er Norges tolkningserklæringer i forbindelse med ratifisering av konvensjonen, diskriminering og levekår for personer med funksjonsnedsettelse med samisk eller annen minoritetsbakgrunn, vergemålsloven i praksis, og tvangsbruk overfor personer med funksjonsnedsettelse i psykisk helsevern, i somatisk helsehjelp og for eldre i sykehjem.

Innspill til Norges 23./24. rapport til FNs rasediskrimineringskomité (CERD)

De problemstillinger som tas opp er: NIM; begrepene etnisitet eller rase i diskrimineringsloven; hatkriminalitet og hatefulle ytringer; urfolk; nasjonale minoriteter; omsorg for enslige mindreårige asylsøkere; eldre og deres menneskerettighetssituasjon; utredningsinstruksen.

Innspill til Norges 7. rapport til FNs menneskerettighetskomité

NIM vil gi kommentarer på enkelte punkter i statsrapporten: Nasjonal institusjon;  Hatkriminalitet; Psykiatri; Politiarrest, varetekt og fengselsbesluttet utelukkelse; Fri rettshjelp; Internering av asylsøkere; Urfolk; Nasjonale minoriteter; Eldre og deres menneskerettighetssituasjon.

Innspill til formøte og forslag til saksliste – FNs kvinnediskrimineringskomité (CEDAW)

NIM har sendt sitt innspill til arbeidsgruppen som møtes i et formøte for å utarbeide saksliste, som en del av forberedelsene til høringen av Norges 9. periodiske rapport om gjennomføring av kvinners menneskerettigheter (CEDAW). De problemstillinger som tas opp er: likestilling- og diskriminering;  ny utredningsinstruks; samiske kvinner og helse; kvinner i fengsel; menneskerettigheter til eldre.