Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 11–20 av 365 treff.

   Endringer i sivilbeskyttelsesloven – sivil arbeidskraftberedskap

   NIM har avgitt høringsuttalelse om foreslåtte endringer i sivilbeskyttelsesloven om sivil arbeidskraftberedskap når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare. NIM anerkjenner formålet og behovet lovforslaget følger, men stiller spørsmål ved anvendelsesområdet og hvor godt ivaretatt de menneskerettslige rammene er. Forslaget har også mulige konsekvenser for maktfordelingen i krisetider som NIM mener bør vurderes nærmere.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2024-020

   Svar på forespørsel om råd om videreutvikling av samisk statistikk

   NIM har svart på en henvendelse fra Sametinget hvor de ber om råd om videreutvikling av samisk statistikk, mer spesifikt ber de om: (1) Et sett av standardspørsmål for frivillig samisk selvidentifikasjon til bruk i spørreskjema, undersøkelser og andre administrative skjema. (2) Statistiske indikatorer for å overvåke gjennomføringen av samers menneskerettigheter, som også identifiserer tjenester og områder hvor det er relevant å innføre spørsmål om frivillig samisk selvidentifikasjon. Brevet inneholder NIMs råd til Sametinget om ovennevnte punkter. For punkt to har vi prioritert tre sentrale menneskerettighetsutfordringer som berører samer og hvor menneskerettighetssituasjonen er vanskelig å overvåke på grunn av manglende statistikk.

   Til: Sametinget
   NIM-B-2024-011

   Høringssvar NOU 2023: 29 Abort i Norge — Ny lov og bedre tjenester

   NIM har avgitt høringsuttalelse til NOU 2023: 29 Abort i Norge – ny lov og bedre tjenester. Høringsuttalelsen gjelder enkelte særlige spørsmål utredningen reiser, nemlig spørsmål om abort i tilknytning til beslutnings/samtykkekompetanse og forholdet til CRPD og barnekonvensjonen.

   Til: Helse- og omsorgsdepartementet
   NIM-H-2024-018

   Innspill til rapport til Stortinget fra Sannhets- og forsoningskommisjonen

   NIM mener at Sannhets- og forsoningsrapporten er et viktig grunnlag for å forstå dagens menneskerettighetsutfordringer til samer, kvener og skogfinner. NIMs innspill følger i hovedsak kommisjonens inndeling av tiltak. NIM berører temaene 1) tap av språk, 2) kunnskap og holdninger, 3) forebygging av konflikter, 4) inngrep i samiske bruksområder, 5) implementering og 6) vold og overgrep. NIM håper at kommisjonens rapport og den politiske behandlingen av den vil styrke dialogen og bidra til økt forståelse mellom statlige myndigheter og minoritetssamfunnene og mellom majoritetssamfunnet og minoritetene. Kommisjonens rapport føyer seg inn i rekken av grundige utredninger som inneholder flere tiltak som etter NIMs syn vil styrke realiseringen av flere menneskerettigheter. Det viktige nå, er at de følges opp gjennom effektive og målrettede tiltak.

   Til: Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité
   NIM-H-2024-017

   Innspill til regjeringens handlingsplan mot hets og diskriminering av samer

   NIM har gitt innspill til regjeringens handlingsplan mot hets og diskriminering av samer, med bakgrunn i tidligere anbefalinger og funn fra en undersøkelse som viser at en betydelig andel av befolkningen har observert samehets. NIM fremhever behovet for flere tiltak, inkludert et nasjonalt kompetanseløft om samer og nasjonale minoriteter for lærere og lærerutdanninger, utvikling av en lavterskelløsning for å melde fra om hatprat/hets, og at politidistrikter skal samle inn og publisere statistikk om hatefulle ytringer og hatkriminalitet mot samer og nasjonale minoriteter. NIM understreker også viktigheten av tiltak for å støtte tilskuerintervensjon mot hets og belyser sammenhengen mellom samehets, arealkonflikter og det grønne skiftet, spesielt i lys av økende hets under debatter om utbyggingsprosjekter.

   NIM-B-2024-010

   Innspill til representantforslag 76 S (2023–2024)

   NIM sender et innspill til Stortingets kommunal- og forvaltningskomité for å løfte sidene nedbygging av norsk natur har til menneskerettighetene i forbindelse med representantforslag 76 S (2023–2024). For at myndighetene skal kunne iverksette treffsikre tiltak slik at naturens ressurser disponeres i tråd med Grunnlovens miljøparagraf 112, påpeker NIM at myndighetene må ha en helhetlig oversikt over hvordan naturen samlet sett påvirkes av enkeltinngrep over tid

   Til: Stortingets kommunal og forvaltningskomité
   NIM-H-2024-016

   Oversendelse av kurs og verktøy for å styrke kommunens arbeid med menneskerettigheter

   NIM har sendt brev til landets kommunedirektører. Formålet med brevet er å oversende kurs, verktøy og ressurser NIM har utarbeidet for å bistå kommunene med å styrke arbeidet med å gjennomføre menneskerettighetene lokalt. I tillegg gir NIM noen overordnede råd til hvordan kommunene kan få en mer systematisk tilnærming til menneskerettighetene.

   Til: Kommunedirektører
   NIM-B-2024-008