Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 11–20 av 261 treff.

   Forslag til endringer i straffegjennomføringsloven og helse- og omsorgstjenesteloven

   NIM har avgitt høring om forslag til endringer i straffegjennomføringsloven og helse- og omsorgstjenesteloven. NIM mener en rekke av endringene som departementet foreslår vil bidra en mer betryggende menneskerettslig oppfyllelse. Vi har likevel kommentarer til noen av temaene i forslaget. Våre merknader gjelder særlig reguleringen av innsattes mulighet til fellesskap og utetid fra celle, utelukkelse fra fellesskapet, bruk av makt og tvangsmidler samt begrunnelser ved slik utelukkelser og tvangsmidler. Her mener vi at en senere proposisjon bør utdype de menneskerettslige sidene ved forslaget, og at lovutkastet på noen punkter bør vurderes justert for i større grad å reflektere og oppfylle disse menneskerettslige forpliktelsene.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2023-022

   NIMs innspill til Voldtektsutvalget

   NIM har avgitt innspill til Voldtektsutvalget. I innspillet tar NIM opp flere temaer. NIM mener blant annet at det særlig er sårbare grupper voldsutsattes menneskerettigheter som utfordres i Norge i dag. Det inkluderer utsatte grupper voldtektsutsatte, og NIM mener utvalget bør ha et særlig øye til disse gruppene. NIM mener også at utvalget bør se særlig på hjelpe- og støttetilbudet for voldtektsutsatte, og at kommunenes rolle i å sikre hjelpe- og støttetilbudet dette adresseres. Videre mener NIM at utvalget bør adressere spørsmålet om et nasjonalt evalueringsorgan for Istanbulkonvensjonen, som konvensjonens artikkel 10 krever. NIM peker også på internasjonale anbefalinger Norge har mottatt fra Istanbulkonvensjonens overvåkningsorgan (GREVIO) og FNs kvinnekomité (CEDAW), og mener at utvalget bør ta utgangspunkt i disse anbefalingene i sitt arbeid.

   NIM-B-2023-013

   Politiets bruk av maktmidler

   NIM har avgitt høring til Maktmiddelutvalgets utredning om politiets bruk av maktmidler. I dette høringssvaret har NIM valgt ut enkelte temaer som reiser menneskerettslige spørsmål, deriblant tiltak som bidrar til oppfyllelsen av menneskerettighetene i praksis gjennom ulike virkemidler, slik som presis og klar lovregulering. Høringssvaret er ikke uttømmende.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2023-021

   Prop. 92 L (2022-2023) Endringer i etterretningstjenesteloven (domstolskontroll i saker om kildevern og ved speiling av kommunikasjonsstrømmer mv.)

   NIM har avgitt høringsuttalelse til Prop. 92 L (2022-2023) Endringer i etterretningstjenesteloven (domstolskontroll i saker om kildevern og ved speiling av kommunikasjonsstrømmer mv. I høringsuttalelsen kommenterer vi angivelse av vilkår for rettens beslutning om speiling av kommunikasjon etter forslagets § 7-3. NIM mener at det vurderes om vilkårene for rettens beslutning bør klargjøres, ved at det i § 7-3 angis at speiling kan besluttes «…hvis det er nødvendig og forholdsmessig å etablere et informasjonsgrunnlag».

   Til: Stortingets utenriks- og forsvarskomité
   NIM-H-2023-020

   Innspill til representantforslag om å bedre livs- og boforholdene for enslige mindreårige asylsøkere

   NIM har gitt innspill til representantforslag om å bedre livs- og boforholdene til enslige mindreårige asylsøkere. NIM har over tid fulgt situasjonen til enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år i Norge. I innspillet gir vi noen anbefalinger om hva som skal til for å sikre denne gruppens menneskerettighetsvern.

   Til: Stortingets kommunal og forvaltningskomité
   NIM-H-2023-019

   Innspill til representantforslag om granskning av asylbarn som forsvinner

   NIM har gitt innspill til representantforslag om asylbarn som forsvinner fra asylmottak og omsorgssentre. NIM viser til at forsvinninger kan utgjøre en risiko for menneskerettighetsbrudd, og anbefaler en bredere gjennomgang av rutiner og praksis for å sikre disse barnas rettigheter.

   Til: Stortingets kommunal og forvaltningskomité
   NIM-H-2023-018

   Lov om opphevelse av eldreombudsloven

   NIM har avgitt skriftlig innspill til helse- og omsorgskomiteen på Stortinget i forbindelse med behandlingen av Prop. 56 L (2022-2023) om forslag til lov om opphevelse av eldreombudsloven. Ettersom avviklingen av Eldreombudet følger Stortingets budsjettvedtak, har ikke lovforslaget tidligere vært på høring. I innspillet kommenterer NIM forslaget på prinsipielt grunnlag. NIM anser det som uheldig at Eldreombudet legges ned, ettersom nedleggelsen gjør at eldre i Norge mister en helhetlig og uavhengig ordning som arbeider spesielt for å ivareta deres rettigheter. Dermed er det spesielt viktig at myndighetene sørger for at det iverksettes tiltak for å styrke eldres rettssikkerhet i tiden fremover.

   Til: Stortingets helse- og omsorgskomité
   NIM-H-2023-015

   Endringar i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (Om langtidsopphald for personar under 50 år i sjukeheim mv.)

   Lovforslaget inneberer å lovfeste at ein kommune ikkje kan busetje personar under femti år i sjukeheim eller tilsvarande bustad som er særleg tilrettelagt for heildøgns tenester rekna for eldre. Forslaget medfører ikkje eit absolutt forbod mot å busetje yngre personar i sjukeheim mv., men dersom ein skal gjere det må personen, eller eventuelt ein pårørande, samtykke til busetjinga. NIM ynskjer i utgangspunktet forslaget velkomen, og støtter føremålet med forslaget om å hindre at personar vert flytta til sjukeheimar og tilsvarande bustadar mot viljen deira. NIM saknar likevel nærare menneskerettslege vurderingar i delar av forslaget, og særleg av CRPD artikkel 19.

   Til: Helse- og omsorgsdepartementet
   NIM-H-2023-015

   Endring i utlendingsforskriftens regler om nemndmøtebehandling i utvisningssaker som berører barn

   NIM har avgitt høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementets høring om endring i utlendingsforskriftens regler om nemndmøtebehandling i utvisningssaker som berører barn. Etter NIMs syn er utkastet til bestemmelsen for tvetydig og skjønnsmessig. NIM mener at ved vedtak om utvisning som rammer barn der det foreligger langvarig familieliv i Norge, at barnet kan bli skilt fra en av sine nærmeste omsorgspersoner eller andre forhold som kan innebære at barnet vil være særlig sårbart for familiesplittelse, bør det gis en rett til at saken skal behandles i nemndmøte. Vi skisserer i høringsuttalelsen et alternativt forslag til forskriftsregulering.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2023-014