I en stortingsmelding som ble fremlagt fredag 30. september 2016, motsatte regjeringen seg at enkeltpersoner skal kunne klage inn Norge til FN-komiteene som har ansvar for å overvåke overholdelsen av tre FN-konvensjoner. Dette er NIM uenig i.

Direktør Petter Wille og assisterende direktør Adele Matheson Mestad ved NIM.

NIM mener at det er et paradoks at regjeringen ikke vil tillate at sentrale FN-komiteer skal få behandle individklager mot Norge. Dette gjelder FNs barnekonvensjon (BK), FNs konvensjon for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) og FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Internasjonalt er Norge et uttalt foregangsland i å fremme menneskerettighetene og styrke FNs menneskerettighetsinstitusjoner. En av regjeringens hovedinnvendinger mot at Norge skal tilslutte seg individklageordningene etter BK, ØSK og CRPD, er at det kan begrense vårt nasjonale politiske handlingsrom. Det er etter NIMs oppfatning en overdreven bekymring.

Den 17. november 2016 ble det holdt muntlig høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomite. NIM deltok, og vi sendte på forhånd inn vårt skriftlige innlegg til komiteen.

Du kan også lese om hva vi mener i VG og i Aftenposten.

NIM har i flere år vært en pådriver for at Norge skal tilslutte seg individklageordningene, og du kan lese mer om dette arbeidet i våre tidligere årbøker.