«Samtlige alternativ kan innrettes i samsvar med menneskerettighetene. De overordnede spørsmålene om valg av alternativ tilkommer derfor den politiske beslutningssfæren», skriver NIM som svar på Justis- og beredskapsdepartementets høring av NOU 2017:8 Særdomstoler på nye områder?.

NIM har også noen kommentarer til forslaget om å styrke den barnefaglige kompetansen hos beslutningstakerne og kvalitetssikring av sakkyndigrapporter.