Høringsuttalelse til endringer i utlendingsloven (Prop. 68 L (2017-2018))

NIM uttalelse - Prop. 68 L (pdf) 746.38 KB
Illustrasjonsbilde: Jacob Ufkes, Unsplash.

NIM mener at forslaget om å etablere et nytt grunnlag for utvisning av både utlendinger uten oppholdstillatelse, med midlertidig oppholdstillatelse og med permanent oppholdstillatelse, ikke er i strid med Norges menneskerettslige forpliktelser etter Grunnloven eller internasjonale menneskerettighetskonvensjoner.

Stortingets kommunal- og forvaltningskomité har bedt om NIMs vurdering av Prop. 68 L (2017-2018) Endringer i utlendingsloven mv. (utvisning på grunnlag av eksklusjon fra flyktningstatus mv.), forut for Stortingets behandling av denne.

Forslagene innebærer at det etableres et nytt grunnlag for utvisning av både utlendinger uten oppholdstillatelse, med midlertidig oppholdstillatelse og med permanent oppholdstillatelse. Det nye utvisningsgrunnlaget omfatter forhold som kan danne grunnlag for eksklusjon fra flyktningstatus, jf. utlendingsloven § 31 første ledd bokstav a til c, annet eller tredje ledd. Det skal foretas en forholdsmessighetsvurdering etter § 70 også ved spørsmål om utvisning etter det nye utvisningsgrunnlaget.

En konsekvens av forslaget er at personer som er eller ville blitt utvist etter det nye grunnlaget også kan nektes andre typer oppholdstillatelser, jf. utlendingsloven § 59. Videre foreslås det endringer i § 73, slik at det kan treffes vedtak om utvisning av disse utlendingene selv om de er vernet mot retur, men slik at vedtaket ikke iverksettes før utsendelsesvernet er bortfalt. Det foreslås endringer i § 90 for å kunne sette en kortere frist for utreise enn syv dager, og endringer i SIS-loven slik at de utviste kan registreres i SIS. Det er foreslått at loven trer i kraft fra når Kongen bestemmer, og at departementet kan gi nærmere overgangsbestemmelser.

NIM har vurdert den delen av lovforslaget som omhandler utvisning på grunnlag av eksklusjon fra flyktningstatus, omtalt i proposisjonens kapittel 2:

«I tråd med NIMs mandat har vi vurdert de menneskerettslige konsekvensene av lovforslaget. Det er derimot ikke en del av NIMs mandat å vurdere hensiktsmessigheten av lovforslaget, og vi tar derfor ikke stilling til om forslagene bør vedtas eller ikke. NIMs vurdering er at forslagene ikke er i strid med Norges menneskerettslige forpliktelser etter Grunnloven eller internasjonale menneskerettighetskonvensjoner», skriver vi.

Du finner hele vår høringsuttalelse ved å følge lenken lenger opp på denne siden.