I år skal FNs menneskerettighetskomité vurdere Norges oppfølging av SP for syvende gang siden Norge tiltrådte konvensjonen i 1972. Den formelle høringen av Norge finner sted onsdag og torsdag denne uken, og Norges delegasjon ledes av statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Sveinung Rotevatn. FNs menneskerettighetskomité overvåker FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP).

Hvert femte år skal statene som har tiltrådt konvensjonen levere en statusrapport om gjennomføringen av konvensjonens forpliktelser. Også frivillige organisasjoner, ombud og uavhengige institusjoner som Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) inviteres til å komme med innspill til komiteen om hvordan staten følger opp forpliktelsene etter konvensjonen.

Etter å ha mottatt skriftlige innspill, inviterer komiteen til en dialog med staten der komiteen stiller spørsmål og får utdypende svar fra staten. Også her møter representanter fra sivilt samfunn og uavhengige institusjoner, for å supplere informasjonen statene gir. All den skriftlige og muntlige informasjonen komiteen mottar om staten, vil danne bakgrunn for komiteens avsluttende rapport om hvordan staten følger opp konvensjonen, der komiteen vil peke på hva som er bra, og hvilke områder som krever mer innsats fra staten.

NIM har vært på plass i Genève i et par dager allerede, og har fått anledning til å snakke med komiteen både gjennom formelle og uformelle møter. Vi har tatt opp ulike temaer som bekymrer oss når det gjelder Norges oppfølging av SP, herunder statens forpliktelser til å hindre vold i nære relasjoner (særlig vold som rammer barn, eldre og personer i det samiske samfunnet), bruk av elektrokonvulsiv behandling uten samtykke overfor psykiatriske pasienter, oversitting av fristen på 48 timer for hvor lenge en person kan holdes i politiarrest, samt bruken av isolasjon i politiarrest, situasjonen for psykisk syke i fengsel, og den økende bruken av overvåking i samfunnet, som kan krenke enkeltpersoners rett til privatliv. Vi bad også komiteen etterlyse oppfølgning av Samerettsutvalget II som utredet samenes rettigheter til land og vann i tradisjonelle samiske områder utenfor Finnmark fylke.

Du kan også følge live-streaming av sesjonen i FNs menneskerettighetskomité (møtene finner sted onsdag fra kl. 15-18 og torsdag fra kl. 10-13 norsk tid).

Her kan du lese NIMs skriftlige supplerende informasjon til komiteen. Alle våre innspill til internasjonale rapporteringer finner du her.