9. august er FNs internasjonale urfolksdag. Temaet for dagen, som markeres over hele verden, er urfolks migrasjon og bevegelse. Det er en del av NIMs mandat å fremme og beskytte disse menneskerettighetene.

Illustrasjonsbilde: MJ Tangonan, Unsplash. unsplash-logoMJ Tangonan

Urfolk over hele verden opplever et stort press på landområder og ressurser, og konflikter og klimaendringer. Dette er blant årsakene til at urfolk har flyttet fra sine tradisjonelle områder og inn til tettsteder og byer. Dette gir nye utfordringer og problemstillinger å håndtere, så FN mener det er et stort behov for å utvikle politikk, planer og tiltak som svarer på disse utfordringene.

FNs permanente forum for urfolk kommer derfor i dag med noen anbefalinger til statene og andre, blant annet om også å respektere rettighetene til urfolk som har flyttet fra sine tradisjonelle områder, at statene bør opprette urfolkssentre i byene og i urbane områder og at statene sammen med urfolk skal arbeide for å minske de negative sidene av migrasjon.

FNs erklæring om urfolks rettigheter har sammen med annen utvikling innenfor urfolksrettigheter, både internasjonalt og nasjonalt, bidratt til å sikre urfolks muligheter til å bevare og utvikle sitt språk, kultur og samfunnsliv. Det er en del av NIMs mandat å fremme og beskytte disse menneskerettighetene. Dette gjør vi gjennom rapporter, høringer og på andre måter. Du kan også lese mer om vårt arbeid i våre årsmeldinger for 2016 og 2017, samt våre temarapporter om «Vold og overgrep i samiske samfunn» og «Sjøsamenes rett til sjøfiske».

Verdens urfolksdag ble vedtatt av FNs generalforsamling i 1994, og har vært feiret hvert år siden 1995. Formålet med dagen er å fremme utviklingen for verdens urfolk. Dagen markerer det første møtet i FNs arbeidsgruppe for urfolk i 1982 og ble vedtatt av FNs generalforsamling i 1994. Det er rundt 370 millioner urfolk i verden, fordelt på om lag 90 land. De snakker svært mange forskjellige språk og representerer 5000 ulike kulturer.

Du kan også lese mer om urfolksdagen og temaet på FNs nettsider.