Høringssvar vedrørende forslag om forlengelse av varigheten av koronaloven (251 KB)

NIM omtaler erfaringer så langt med anvendelsen av koronaloven, og omtaler også forholdet mellom koronaloven og andre hjemmelsgrunnlag sett opp mot behovet for menneskerettslige vurderinger og avveiinger.