2 resultater

Høyesterettsdom om pensjonsregulering og tilbakevirkning, HR-2016-389-A

19 feb 2016

Høyesterett avsa 19. februar dom i avdeling angående endringer i alderspensjonen til den tidligere stortingsrepresentanten Carl-Ivar Hagen. Spørsmålet i saken var hvorvidt dette var en tilbakevirkning som stred mot Grunnloven § 97 eller eiendomsvernet i EMK P1-1. I sin vurdering av saken tok Høyesterett utgangspunkt i lovhistorien og lovgivers vurderinger.…