Frokostseminar: Domstolenes uavhengighet

Kl.
Gamle Raadhus Restaurant, Søylesalen

Domstolkommisjonen og NIM inviterer til frokostseminar for lansering av rapporten «Menneskerettslige rammer for domstolenes uavhengighet». Uavhengige domstoler er en grunnleggende menneskerettighet, og en forutsetning for rettsstaten og demokratiet. Flere steder i Europa er domstolenes uavhengighet under press, og endringene har skjedd raskt. Dette viser at uavhengige domstoler ikke kan tas for gitt, selv ikke i vår del av verden. 

I august 2017 oppnevnte regjeringen Domstolkommisjonen, som har som overordnet mandat å utrede domstolenes organisering. Domstolkommisjonen har bedt Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) om bistand til å utrede deler av deres mandat, nærmere bestemt problemstillingen «Hvilke krav til uavhengighet for dommere og domstolene som statsmakt følger av konstitusjonelle og internasjonale normer?»

Domstolenes uavhengighet er vernet i Grunnloven, Den europeiske menneskerettskonvensjon og i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Videre har det siden 2000-tallet vært økt oppmerksomhet internasjonalt om betydningen av uavhengige domstoler, og det er vedtatt en rekke anbefalinger om domstolenes og dommeres uavhengighet.

Domstolkommisjonen og NIM inviterer til frokostseminar for lansering av rapporten «Menneskerettslige rammer for domstolenes uavhengighet». I tillegg til en presentasjon av rapporten, ønsker vi å belyse domstolenes betydning for samfunnet og ulike aspekter knyttet til finansieringen av domstolene. Justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara deltar på seminaret.

Tirsdag 5. mars 2019, kl. 08.30-10.45
Gamle Raadhus Restaurant, Søylesalen, Nedre Slottsgate 1, Oslo

Program:

  • Kl. 08.30 Registrering, mingling og lett servering
  • Kl. 09.00 Åpning av seminaret v/ Adele Matheson Mestad, konstituert direktør i NIM. Overlevering av rapporten til Yngve Svendsen, leder av Domstolkommisjonen
  • Kl. 09.10 Innlegg av Justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara
  • Kl. 09.20 Presentasjon av rapporten «Menneskerettslige rammer for domstolenes uavhengighet» v/Anniken Barstad Waaler, seniorrådgiver NIM
  • Kl. 09.40 Panelsamtale om domstolenes betydning for samfunnet, sett fra pressens perspektiv. Deltakere: Eirin Eikefjord (Bergens Tidende) og Kjetil Kolsrud (Rett24). Ordstyrer: Steinar Juel, medlem av Domstolkommisjonen
  • Kl. 10.10 Finansiering av domstolene. Kort innledning v/NIM og panelsamtale med Magni Elsheim (nestleder i DAs styre og førstelagmann i Gulating lagmannsrett), Jens Johan Hjort (leder i Advokatforeningen), Peter Christian Frølich (H – justiskomiteen) og Lene Vågslid (A – leder i justiskomiteen). Ordstyrer: Kristian Reinert Haugland Nilsen, seniorrådgiver NIM
  • Kl. 10.40 Avsluttende ord v/Yngve Svendsen, leder Domstolkommisjonen

Påmelding innen 26. februar 2019 til info@nhri.no