Seminar 5.–6. juni: Urfolksrettigheter og næringsutvikling

Fra til Kl.
Scandic Hotel
Påmeldingen er stengt

Sted: Scandic Hotel, Leavnnjageaidnu 49, 9730 Karasjok.

Arrangører: Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) og Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv i samarbeid med forskningsprosjektet «Best practice for Impact Assessment of infrastructure projects in the Nordic Arctic».

Velkommen til to dagers seminar i Karasjok for å diskutere urfolksrettigheter og næringsutvikling med sett i lys av samiske interesser.

Seminaret tar særlig opp spørsmål om reindrift og vindkraftutbygging, og reindrift og gruveutbygging.

For å konkretisere diskusjonene tas det utgangspunkt i to saker: den svenske saken om vindkraftutbygging og Jijnjievaerie sameby, og den norske pågående saken om den planlagte Nussir-gruven i Kvalsund kommune.

Seminaret vil søke å belyse både den folkerettslige bakgrunnen og OECDs veiledning for interessentdialog, blant annet med urfolksinteresser, så vel som hvordan slike konflikter blir behandlet praktisk.

Program onsdag 5. juni: Urfolksrettigheter, næringsutvikling og vindkraft

 

Del I: Kontaktpunktets behandling av klage fra Jijnjevaerie Sameby mot Statkraft/SSVAB – vindkraftutbygging i reindriftsområder

11.00 – 11.15:   Velkommen – Gro Nystuen, Ola Mestad, Karin Buhmann

11.15 – 11.40:   Presentasjon av klagesaken sett fra Kontaktpunktet – Ola Mestad.

11:40 – 12.05:  Presentasjon av saken fra Jinjievaerie sameby – Mariann Gråik

12.05 – 12.25:  Presentasjon av saken fra Statkraft/SSVAB – Malin Hillström

12.25 – 13.00:  Spørsmål og svar

13.00 – 13.30:  Lett lunsj

 

Del II: Avtalemekanismer som rettighetsvern

13.30 – 13.50:   Hvordan forhandle fra urfolks perspektiv? Anders Eira, Protect Sápmi

13.50 – 14.10:   Statkrafts ulike erfaringer med interessentdialog om mitigerende tiltak: ved Sidsela Nyebak fra Statkraft

14.10 – 15.00:   Paneldiskusjon: Ola Mestad, representanter fra Statkraft, Jinjievaerie Sameby, Sametinget

15.00 – 15.30:   Kaffe og benstrekk

 

Del III: Urfolksrettigheter etter folkeretten

15.30 – 16.30:   Innledning v/ Gro Nystuen og Láilá Susanne Vars, NIM

16.30 – 17.15:   Diskusjon i plenum

 

Program torsdag 6. juni: Urfolksrettigheter, næringsutvikling og gruvevirksomhet

 

09.00 – 09.30: OECDs veileder for interessentdialog i utvinningsindustri – særlige anbefalinger om dialog med urfolk. Kontaktpunktet ved Cathrine Halsaa, kommentar ved Karin Buhmann

 

Del I: Presentasjon av Nussir-saken

09.30 – 10.00: Gjennomgang av prosjektet og Kvalsund kommunes syn og rolle: Terje Wikstrøm, ordfører Kvalsund kommune

10.00 – 10.45:  Gjennomgang av driftskonsesjonsvedtaket v/Oda B. Skarstad

10.45 – 11.15:    Kaffepause

 

Del II: Problem ved prosjektet

11.15 – 11.45:   Problemer ved prosjektet sett fra reindrifta: Fiettar rbd v/Mikkel Nils Sara

11.45 – 12.15:   Utbyggerens syn på samiske rettigheter: Øystein Rushfeldt (via Skype)

Spørsmål og svar til Rushfeldt

12.15 – 12.45:  Sametingets syn på gruveprosjektet: Torvald Falch, Sametinget

12.45 – 13.45:  Lett lunsj

 

Del III: Paneldebatt

13.45 – 14.45:  Paneldebatt: Torvald Falch (Sametinget), Laila Susanne Vars (NIM), Terje Wikstrøm (Kvalsund kommune), Øystein Rushfeldt (Nussir), Anders Eira (Protect Sapmi), Mikkel Nils Sara (Fiettar).

14.45 – 15.00:  Avslutning

 

Seminaret er gratis. På grunn av begrenset antall plasser, så er det viktig å melde seg på.

Bestillinger

Bestilling er stengt for denne hendelsen.