NIMs arbeid

Høringsuttalelse til ny lov om medieansvar (medieansvarsloven)

NIM har avgitt høringsuttalelse til forslaget til ny lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven). NIM er positiv til forslaget om at lovens virkeområde skal være teknologinøytralt.

Til: Kulturdepartementet
Det er etter NIMs syn behov for analyse av både verdimessige, faktiske og rettslige sider ved personvernets stilling i dagens samfunn.

Høringsuttalelse til NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern

NIM støtter flere av varslingsutvalgets forslag til forbedringer av varslingsinstituttet, både når det kommer til endringer i arbeidsmiljøloven, opprettelsen av et eget «varslingsombud» og behovet for opplæringstiltak.

Til: Arbeids- og sosialdepartementet
Person

Høringsuttalelse til endringer i straffeloven

NIM mener at forslaget fra Justis- og beredskapsdepartementet om endringer i straffeloven (oppfølging etter ikrafttredelsen av straffeloven) ikke byr på menneskerettslige utfordringer for Norge.

Til: Justis- og beredskapsdepartementet
mann forstørrelsesglass

Innspill til mandat til personvernkommisjon

I vårt innspill til utformingen av mandatet til ny personvernkommisjon presenterer NIM enkelte problemstillinger vi mener det er naturlig at den nye personvernkommisjonen tar opp i sin utredning. Det er etter NIMs syn behov for en bred analyse, der man utreder både verdimessige, faktiske og rettslige sider ved personvernets stilling i dagens samfunn.

Til: Justis- og beredskapsdepartementet

Innspill til ny handlingsplan mot voldtekt

NIM ser positivt på regjeringens arbeid med ny handlingsplan mot voldtekt, men understreker at det bør utarbeides en ny overordnet handlingsplan mot vold og overgrep, herunder vold i nære relasjoner. I dag eksisterer det ingen slik overordnet plan.

Til: Justis- og beredskapsdepartementet

Uttalelse til NOU 2017:16 På liv og død – palliasjon til alvorlig syke og døende.

NIM har kommet med innspill til regjeringens NOU 2017:16 På liv og død – palliasjon til alvorlig syke og døende. NIM har uttalt seg om de områdene som
berører de menneskeretslige konsekvensene av utredningen, blant annet forholdet mellom helsepersonells inngrepsplikt og pasientens selvbestemmelse og spørsmål som reises i forbindelse med alvorlig syke barn.

Til: Helse- og omsorgsdepartementet