NIMs arbeid

Høringssvar: Vil gjøre det vanskeligere for statsløse barn som er født i Norge

Regjeringen vil gjøre det vanskeligere for statsløse barn som er født i Norge å få norsk statsborgerskap. Det går frem av et lovforslag som nå er ute på høring. Vi mener høringsbrevet er svært knapt. Det redegjør ikke for lignende lovforslag som har vært fremmet tidligere og annet relevant bakgrunnsmateriale.

Til: Justis- og beredskapsdepartementet

Høring om støtte til barnefamilier

Hva må staten gjøre for å sikre at fattige barn får en trygg oppvekst? Et regjeringsoppnevnt utvalg har skrevet en rapport om offentlige støtteordninger til barnefamilier.

Til: Barne- og likestillingsdepartementet

NOU 2017: Offentlig støtte til barnefamiliene

NIM anbefaler: Departementet bør innhente mer informasjon om hvilke konsekvenser svak økonomi i barnefamilier kan ha for barns oppvekstsvilkår og levestandard; Departementet bør utrede de menneskerettslige sidene av forslaget nærmere, slik at de tiltak som settes i verk er egnet til å sikre barns rettigheter innenfor dette rettslige rammeverket.

Til: Barne- og likestillingsdepartementet

Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – partsstatus i utlendingssaker

Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) har ved sin rikholdige praksis utpenslet mer konkret hva som ligger i EMK artikkel 8 om retten til familieliv. Bestemmelsen gir også hjemmel for inngrep i retten til familieliv. For at staten skal kunne gjøre inngrep i denne retten, må inngrepet blant annet være «i samsvar med loven» og «nødvendig i et demokratisk samfunn». […]

Til: Justis- og beredskapsdepartementet

Forslag til endringer i utlendingsloven – utvidelse av mishandlingsbestemmelsen

Norske myndigheter har etter EMK artikkel 8 en positiv forpliktelse til å sikre at personer i Norge ikke utsettes for vold og overgrep. I høringsbrevet foreslås det at personer med midlertidig oppholdstillatelse som ektefelle eller samboer til en person bosatt i Norge skal ha et rettskrav på oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag ikke bare dersom samlivet tar slutt og […]

Til: Justis- og beredskapsdepartementet

NOU 2017:2 Integrasjon og tillit – Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

På bakgrunn av EMDs praksis anbefaler NIM at behovet for nasjonale retningslinjer bør utredes bedre, inkludert om det finnes alternative tiltak for å avhjelpe et eventuelt behov, før det settes i gang et arbeid med å innføre slike nasjonale retningslinjer som utvalget skisserer.

Til: Justis- og beredskapsdepartementet

NOU 2017:7 Det norske mediemangfoldet – En styrket mediepolitikk for borgerne

Ytringsfriheten verner den rett enhver har til å ytre seg, og den rett vi som individer og samfunn har til å holde oss informert om andres ytringer. Dette siste perspektivet omtales gjerne som informasjonsfrihet. Mediene har en særlig viktig rolle når det kommer til ytringsfriheten, ettersom de som offentlig vaktbikkje, videreformidler og tilrettelegger for en opplyst og bred […]

Til: Kulturdepartementet

Forslag om kompetansebehov i barnevernstjenesten

Det er viktig og positivt at det løftes frem i utredningen at barnevernarbeider må ha kunnskap om rettigheter og plikter i FNs barnekonvensjon. Denne konvensjonen oppstiller helt grunnleggende rettigheter for barn, som alle barnevernsarbeidere må ha kunnskap om i sitt virke.

Til: Bufdir