Hvilke internasjonale klageordninger finnes?

Norge er tilsluttet en rekke konvensjoner på menneskerettighetsområdet. Det finnes egne klagemekanismer for hver enkelt konvensjon. En slik klagemekanisme kan være en komité som avgjør saker, eller en internasjonal domstol som avsier dommer.

Dette innebærer at alle personer som mener at de personlig og direkte har vært utsatt for en krenkelse av rettigheter eller garantier i en av de konvensjonene Norge er tilsluttet, kan rette en formell klage til det relevante internasjonale klageorganet. For eksempel kan man klage til FNs menneskerettskomité dersom man mener norske myndigheter ikke overholder FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, og til Den europeiske menneskerettsdomstol hvis man mener norske myndigheter ikke etterlever Den europeiske menneskerettskonvensjon.

Norge er ikke tilsluttet klagemekanismene for alle konvensjonene. Dersom man skal fremme en klage mot Norge, har man kun mulighet til å klage til de internasjonale klageordningene Norge har bundet seg til.

Hvilke internasjonale klageinstanser gjelder for Norge?    

Norge er tilsluttet klagemekanismen for fire av FNs kjernekonvensjoner og to av Europarådets konvensjoner.

Norge har ikke sluttet seg til individklageordningene under FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, FNs barnekonvensjon, FNs konvensjon om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne eller FNs konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning. Du har derfor ikke mulighet til å fremme en klage mot Norge under klagemekanismene for disse konvensjonene.

EMD er den eneste internasjonale klagemekanismen som avsier rettslig bindende avgjørelser, som staten har en plikt til å rette seg etter. Avgjørelser fra de ulike FN-komiteene er formelt sett ikke rettslig bindende, men statene retter seg ofte etter de avgjørelsene komiteen avgir.

Hva kreves for at klagen din skal bli vurdert?   

Alle de internasjonale klagemekanismene har sine egne regler for behandling av klager. Det er derfor viktig å sette seg inn i frister for å klage, hvilke vilkår som må være oppfylt for at klagen kan bli vurdert, og hvordan klagen formelt skal utformes før en eventuell klage sendes inn.

For de fleste av de internasjonale klagemekanismene gjelder likevel noen grunnleggende prinsipper:

  • Du må først ha forsøkt å nå frem med kravet ditt i alle klageinstanser som er tilgjengelige i Norge, inklusive domstolene. I praksis betyr dette vanligvis at du må ha klaget saken din helt til Høyesterett.
  • Du må tydelig kunne vise at du har opplevd et brudd på en menneskerettighet som er vernet i en konvensjon Norge er tilsluttet og som Norge har akseptert klageordningen til. Hvilke konvensjoner dette er finner du informasjon om over.
  • Du må sende klagen så raskt som mulig. Noen klageorganer krever at du fremmer saken innen seks måneder etter at den sist ble behandlet i Norge.
  • Klagen må være skriftlig og signert av deg som klager.

Nærmere informasjon på norsk om fremgangsmåten for å klage til EMD, veiledning om klagemekanismen, vanlige spørsmål og svar, og klageskjema finner du her. Informasjonen finnes også på de fleste andre europeiske språk.

Oversikt over informasjon på andre språk enn norsk finner du her.

Nærmere informasjon om fremgangsmåten ved klager til FNs klagemekanismer finner du her. Denne informasjonen er på engelsk. Du kan ikke klage til i flere av FNs klagemekanismer samtidig. Du kan likevel forsøke å klage til et nytt organ etterpå, dersom klagen din blir avvist eller får negativt utfall.

Å klage en sak inn for en internasjonal klagemekanisme kan være krevende. NIM anbefaler alle å søke juridisk råd og veiledning før en tar en beslutning om å klage en sak videre til de internasjonale klagemekanismene. Informasjon om hvor du kan henvende deg for å få juridisk bistand finner du her.