Staten har fått medhold i EMD i saken A og B mot Norge i sak om dobbeltstraff. Saken var at norske myndigheter i samme sak hadde ilagt både tilleggsskatt på 30 %, og domfelt til fengsel. Grunnlaget for både tilleggskatten og straffeforfølgningen var omfattende skattesvik. Spørsmålet i saken var om straffeforfølgningen krenket EMK tilleggsprotokoll nr. 7 artikkel 4 idet vedtaket om tilleggskatt ble endelig før fengselsstraffen ble rettskraftig avgjort av domstolene.

Høyesterett kom i Rt. 2011 s. 1121 til at parallellforfølgningen var lovlig. Saken ble henvist til storkammer for EMD i juli i fjor. EMD sa seg langt på vei enig med Høyesterett med 16 mot 1 stemme. Dommen gir på generelt grunnlag uttrykk for at forbudet mot dobbeltstraff ikke stenger for hensiktsmessige parallelle prosesser, verken på skatterettens område eller andre områder. I avsnitt 121 heter det:

In the view of the Court, States should be able legitimately to choose complementary legal responses to socially offensive conduct (such as non-compliance with road-traffic regulations or non-payment/evasion of taxes) through different procedures forming a coherent whole so as to address different aspects of the social problem involved, provided that the accumulated legal responses do not represent an excessive burden for the individual concerned.

Dommen vil kunne ha betydning for en rekke europeiske land med tilsvarende parallelle administrative og strafferettslige spor, og for en rekke forvaltningsområder i tillegg til straff, som miljøkriminalitet, barnevern og fiskeri. Seks stater intervenerte til støtte for Norge i saken; Frankrike, Sveits, Tsjekkia, Bulgaria, Moldova og Hellas.

Aftenposten omtaler saken her.