Muntlig uttalelse til høring av SPU (02.05.2017) (357 KB)

Forslaget Stortinget skal drøfte er hvorvidt det bør stå en eksplisitt henvisning i retningslinjene for SPU, til ILO konvensjon 169 og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, som grunnlag for SPUs etiske retningslinjer for investeringer. I gjeldende retningslinjer står det at et selskap kan utelukkes der det er en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker eller er ansvarlig for grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene.

Del: