Tirsdag starter høringen av Norge i FNs torturkomité i Genève. NIM er til stede for å gi informasjon til komiteen om hvordan FNs torturkonvensjon etterleves i Norge.

NIMs direktør Petter Wille og seniorrådgiverne Kristian Reinert Haugland Nilsen og Kirsten Kolstad Kvalø er på plass i Genève for å følge høringen og gi komiteen utfyllende informasjon.

FNs torturkomité består av ti uavhengige eksperter som har i oppgave å vurdere hvordan statene følger opp konvensjonen. I år skal FNs torturkomité vurdere Norges oppfølging av FNs torturkonvensjon for åttende gang siden Norge tiltrådte konvensjonen i 1986. Den formelle høringen av Norge finner sted tirsdag og onsdag denne uken, og Norges delegasjon ledes av statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Thor Kleppen Sættem.

Hvert fjerde år skal statene som har tiltrådt konvensjonen levere en statusrapport om gjennomføringen av konvensjonens forpliktelser. Også frivillige organisasjoner og uavhengige institusjoner som Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM), samt Sivilombudsmannens forebyggingsenhet som har et spesielt mandat til å overvåke tortur etter konvensjonen, inviteres til å komme med innspill til komiteen om hvordan staten følger opp forpliktelsene etter konvensjonen.

Etter å ha mottatt skriftlige innspill, inviterer komiteen til en dialog med staten der komiteen stiller spørsmål og får utdypende svar fra staten. Også her møter representanter fra sivilt samfunn og uavhengige institusjoner, for å supplere informasjonen statene gir. All den skriftlige og muntlige informasjonen komiteen mottar om staten, vil danne bakgrunn for komiteens avsluttende rapport om hvordan staten følger opp konvensjonen, der komiteen vil peke på hva som er bra, og hvilke områder som krever mer innsats fra staten. NIM er tilstede i Genève, og har hatt møte med komiteen i forkant av den formelle høringen av staten.

Norge er et land der torturforbudet står sterkt i alle sektorer sammenliknet med mange andre land. Likevel er det en del områder som bekymrer, der Norges regler og praksis ikke tilfredsstiller de kravene som konvensjonen stiller til å unngå tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. I dialogen med komiteen har NIM tatt opp ulike temaer som bekymrer, herunder manglende lovhjemmel for bruk av elektrokonvulsiv behandling, barn i politiarrest og isolasjon av mindreårige i fengsel, fengsling av barn i utlendingssaker, mindreårige asylsøkere som forsvinner fra asylmottak med fare for å bli utsatt for menneskehandel, og statens forpliktelser til å hindre vold i nære relasjoner.

Her kan du lese manuset til vårt muntlige innspill til komiteen. Her kan du lese NIMs skriftlige supplerende informasjon til komiteen, som vi sendte i forkant av dagens møter. Alle våre innspill til internasjonale rapporteringer finner du her.

Du kan følge live-streaming av sesjonen i FNs torturkomité  (tirsdag fra kl. 10-13 og onsdag fra kl. 15-18 norsk tid).