Høringsuttalelse om endringer i straffeprosessloven og forskrift om bruk av politiarrest

Høringsuttalelse fengsling og arrest (pdf) 685.54 KB
Illustrasjonsfoto: Maarten van den Heuvel, Unsplash. unsplash-logoMaarten van den Heuvel

De temaer som tas opp er anbefalinger fra FNs torturkomité, 48-timers fristen og tiltak mot isolasjons-virkninger i politiarrest.

Våren 2018 ble Norge eksaminert av FNs torturkomité. Både fremstillingsfristen og isolasjonsproblematikken ved politiarrest er omtalt i komiteens avsluttende bemerkninger. Komiteen gir klart uttrykk for at den pågrepne skal fremstilles for varetektsfengsling snarest mulig og senest innen 48 timer. Det anbefales også at overføring til fengsel skjer innen samme frist. NIM mener at komiteens anbefalinger må følges opp og hensyntas i det videre lovarbeidet. For å lese hele vår høringsuttalelse, trykk på lenken øverst på siden.

NIM har i flere sammenhenger gitt menneskerettsfaglige vurderinger av fremstillingsfristen for fengsling og isolasjon i politiarrest, herunder i våre årsmeldinger fra 2015 til 2017. Fremstillingsfristen for fengsling er også behandlet i NIMs høringsuttalelse til NOU 2016: Ny straffeprosesslov.