Høringsuttalelse – Utredning om det strafferettslige diskrimineringsvernet

NIM høringsuttalelse - det strafferettslige diskrimineringsvernet (01.11.2018) (pdf) 778.35 KB
Illustrasjonsfoto: T. Chick McClure, Unsplash. unsplash-logoT. Chick McClure

De temaer som tas opp er utvidelse av straffeloven § 185 til å inkludere kjønn, særpreg ved straffeloven § 185 og organisasjonsforbud.

Denne høringen angår et område hvor staten har et vidt skjønnsmessig handlingsrom innenfor de rammene som menneskerettighetene oppstiller, men det er positivt at disse problemstillingene gjøres til gjenstand for en høring. Flere av problemstillingene handler om å balansere ulike menneskerettigheter mot hverandre – for å finne en rimelig balanse mellom disse.

Mest relevant er diskrimineringsvernet eller personvernet (retten til privatliv) på den ene siden mot ytringsfriheten eller foreningsfriheten på den andre. Slike balanseringer kan være en sammensatt øvelse, men en øvelse der staten normalt vil ha en vid skjønnsmargin i sine vurderinger. Dette forutsetter imidlertid at vurderingene baserer seg på momenter fra relevant praksis på området, og veloverveide valg og begrunnelser.

Hvilke momenter staten ønsker å vektlegge mest innenfor dette skjønnsmessige handlingsrommet, er langt på vei et politisk spørsmål som faller utenfor NIMs mandat. På rettslig grunnlag mener NIM likevel det er viktig at de valg som gjøres, siden vektlegging i favør av en rettighet lett vil utgjøre et inngrep i en annen, baserer seg på fakta og grundige vurderinger. Utredningen gir flere gode utgangspunkter for slike valg. NIM mener likevel at myndighetene i høringsrunden burde gitt tydeligere uttrykk for hva de mener det er riktig å vektlegge – i tillegg til hvordan og hvorfor.

Behovet for en slik tydeliggjøring fremstår særlig påtrengende for spørsmålene om kjønn bør inkluderes som vernet grunnlag i straffeloven § 185 om hatefulle ytringer og om det bør innføres et forbud mot rasistiske organisasjoner. Etter NIMs vurdering er det i disse to spørsmålene at menneskerettigheter står klarest mot hverandre, og hvor behovet for en balansering gjør seg mest gjeldende. NIMs kommentarer knytter seg derfor primært til disse spørsmålene.

Les hele uttalelsen vår ved å følge lenken lenger oppe på siden. Alle våre høringsuttalelse finner du her.