Innspill til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite om endringer i Grunnlovens § 108

NIM-H-2018-020
NIM-uttalelse-til-Kontroll-og-konstitusjonskomiteen-18-des-2018 (pdf) 234.65 KB
Norges lover
Norges lover

NIM mener at Grunnloven i størst mulig grad bør gjenspeile den terminologien som er anerkjent av norske myndigheter gjennom praksis over lengre tid og som er i tråd med den internasjonale begrepsbruken. Det er også ønskelig at ordlyden er så presis og tydelig som mulig. Les mer i vårt brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. 

I Grunnloven § 108 heter det etter språkreformen i 2014 at: «Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.» I Stortinget er det blitt fremmet tre ulike endringsforslag til denne bestemmelsen. Det dreier seg om hvorvidt samene skal omtales som et «folk», eller et «urfolk», eller som «folk og urfolk», istedenfor «folkegruppe»