Det er etter NIMs syn behov for analyse av både verdimessige, faktiske og rettslige sider ved personvernets stilling i dagens samfunn.

Denne uken ga NIM innspill til Arbeids- og sosialdepartementets høring av NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern. Det er bra at varslingsreglene er blitt gjort til gjenstand for en offentlig utredning. Et velfungerende varslingsinstitutt er viktig for å forvalte samfunnets ressurser og for oppfyllelsen av flere av hensynene bak ytringsfriheten.

NIM har i sine siste to årsmeldinger påpekt at dagens lovregulering av varslingsinstituttet synes ha et forbedringspotensial hva gjelder formålet om å styrke ytringsfriheten i arbeidsforhold. Fra flere hold er det tatt til orde for at dagens regulering i arbeidsmiljøloven oppleves som uklar og vanskelig å forholde seg til – noe som kan føre til at reglene kan virke mot sin hensikt, og heller hemmer istedenfor fremmer varsling og ytringsfrihet.

NIM støtter flere av varslingsutvalgets forslag for hvordan disse utfordringene kan imøtegås, både når det kommer til endringer i arbeidsmiljøloven, opprettelsen av et eget «varslingsombud» og behovet for opplæringstiltak.

I tillegg mener NIM at en egen varslingslov og dens virkeområde snarlig bør utredes. Slik blant annet #metoo-kampanjen har belyst, er ubalanserte maktkonstellasjoner og maktmisbruk ikke fenomener som bare finnes i arbeidslivet. Dette skaper også utfordringer i for eksempel organisasjonslivet eller for elever/studenter i skole/utdanningssituasjon. NIM tror ensartede regler kan ha positive effekter også på slike områder som er mindre regulert enn arbeidslivet, samtidig som en egen lov kan ha en generell symbolverdi og bidra til økt kunnskap om de hensyn som må veies mot hverandre i en varslingssituasjon.

Les høringsuttalelsen her.