Notat til komitéhøring om endringer i statsborgerloven

Notat - høring til Prop. 147 L (2016-2017) (pdf) 718.91 KB
Illustrasjonsbilde: Noah Silliman, Unsplash unsplash-logoNoah Silliman

Selv om NIM i utgangspunktet er enig i departementets konklusjoner, mener vi at administrativt tap av statsborgerskap på grunn av statsfiendtlige handlinger kan innebære en viss risiko for at staten krenker sine menneskerettslige forpliktelser.

NIM har avgitt notat til komitéhøring om Prop 147 L (2016-2017) Endringer i statsborgerloven mv. (tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser). Les hele notatet ved å følge lenken lenger opp på siden. Vi har tidligere også avgitt høringsuttalelse om samme sak.