Selv om NIM i utgangspunktet er enig i departementets konklusjoner, mener vi at administrativt tap av statsborgerskap på grunn av statsfiendtlige handlinger kan innebære en viss risiko for at staten krenker sine menneskerettslige forpliktelser.

Notat - høring til Prop. 147 L (2016-2017) (719 KB)
Illustrasjonsbilde: Noah Silliman, Unsplash unsplash-logoNoah Silliman

NIM har avgitt notat til komitéhøring om Prop 147 L (2016-2017) Endringer i statsborgerloven mv. (tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser). Les hele notatet ved å følge lenken lenger opp på siden. Vi har tidligere også avgitt høringsuttalelse om samme sak.