I mai avsa Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) dom i saken Stomakhin v. Russland. Saken vil bli et referansepunkt for EMDs videre vurdering av medlemslandenes forsøk på å bekjempe ekstremisme ved ytringsforbud.

Den europeiske menneskerettsdomstolen

I mai avsa Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) dom i saken Stomakhin v. Russland. Journalisten Stomakhin kritiserte den Russiske håndteringen av konflikten i Tsjetsjenia i 2003. Han uttrykte støtte til den Tsjetsjenske separatistbevegelsen, og omtalte russere og russisk opptreden i svært negative ordelag. Han ble dømt i Russland for overtredelse av et forbud mot ekstremistiske aktiviteter, et forbud som også omfatter offentlig støtte til ekstremistbevegelser og hatefulle ytringer mot religiøse og etniske grupper.

EMD mente kjernen i Stomakhins kritikk rettet seg mot russiske myndigheter, og kom enstemmig til at hans politiske ytringsfrihet var brutt. Dommen gir et viktig signal til medlemsstatene om at de ved vurdering av hva som skal regnes som «hatefulle ytringer» må være forsiktige med å gripe for mye inn i ytringsfriheten, særlig hvis de ekstreme eller antatt hatefulle ytringene primært er rettet mot offentlige myndigheter eller myndighetsutøvelse. Vurderingen beror på ytringenes kontekst, hvordan de er formulert, sannsynligheten for at de vil føre til direkte skade, og hvordan nasjonale domstoler begrunner sine avveininger av frihet og sikkerhet. I en særmerknad fremhever den sveitsiske dommeren at saken vil bli et referansepunkt for EMDs videre vurdering av medlemslandenes forsøk på å bekjempe ekstremisme ved ytringsforbud.

En vurdering av avgjørelsen, med lenker til dommen og annen relevant praksis, finnes her.