Evaluering av NIM

Stortinget fikk fredag 18. desember oversendt rapporten fra Agenda Kaupang om evaluering av Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

Ved opprettelsen av NIM ble det forutsatt at institusjonen skulle evalueres etter fire års drift, og det er altså denne evaluering som nå er gjennomført og overlevert Stortingets presidentskap. Rapporten skal behandles i Stortinget. Nærmere dato for behandlingen er foreløpig ikke kjent.

Formålet med evalueringen har vært å vurdere om NIMs organisering og ressursbruk medfører at institusjonen utfører sine oppgaver på en hensiktsmessig og kostnadseffektiv måte, og i tråd med hovedformålet for etableringen som er å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge.

Hele evalueringen kan lastes ned fra Stortingets nettsider her.