Brev til nye statsråder

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) har sendt brev til fire av de nye statsrådene som har ansvar for ulike deler av de temaområdene NIM jobber med. Brevene kan du lese her.

Brev til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl

Temaet for brevet  til justis- og beredskapsministeren er en rekke forhold NIM håper statsråden vil prioritere i videre arbeid, slik som forholdene for innsatte i norske fengsler, ivaretakelse av barns rettigheter, erstatning for ikke-økonomisk tap ved krenkelser av menneskerettighetene, og endring av vergemålssystemet i tråd med FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser (CRPD)

Les hele brevet til justis- og beredskapsministeren her (pdf).

Brev til barne- og familieminister Kjersti Toppe

I brevet til barne- og familieminister Kjersti Toppe peker NIM på barnevernssakene mot Norge i EMD, behovet for å styrke nasjonale klageordninger for barn og barns rett til medvirkning i politikk og tiltak.

Les hele brevet til barne- og familieministeren her (pdf).

Brev til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Brevet til kultur- og likestillingsministeren tar særlig opp spørsmål som handler om retten til likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Les hele brevet til kultur- og likestillingsministeren her (pdf).

Brev til klima- og miljøminister Espen Barth Eide

I brevet til klimaministeren påpeker NIM risikoen for at Norges begrensede nasjonale utslippskutt, betydelige eksporterte forbrenningsutslipp og mangel på spesifiserte årlige planer frem til nullutslipp er i strid med grunnleggende rettigheter. For å styrke den menneskerettslige etterlevelsen på klimaområdet, anbefaler NIM den nye klima- og miljøministeren å revidere klimaloven for å lovfeste 1,5-gradersmålet, spesifisere årlige kutt frem til nullutslipp og opprette en uavhengig klimakommisjon.

Les hele brevet til klima- og miljøministeren her (pdf).