Evaluering: NIM leverer

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) oppfyller mandatet sitt, det er hovedkonklusjonen i en evaluering som nylig ble behandlet i Stortinget.

– Jeg er glad for at vi har fått en slik bred og grundig evaluering som reflekterer bredden i vårt arbeid og mandat. Evalueringen viser at NIM i stor grad lykkes med den oppgaven Stortinget har gitt oss, at NIM er godt organisert, jobber effektivt og holder høyt faglig nivå. Samtidig belyser evalueringen enkelte punkter hvor det er et forbedringspotensiale, og det skal vi arbeide målrettet med i fremtiden, uttaler NIMs direktør Adele Matheson Mestad.

Om evalueringen

Ved opprettelsen av NIM ble det forutsatt at institusjonen skulle evalueres etter fire års drift. På bakgrunn av dette gjennomførte Agenda Kaupang en evaluering av NIM på oppdrag fra Stortinget i 2020. Evalueringen ble gjennomført ved hjelp av dybdeintervjuer med 47 representanter fra Stortinget, Sametinget, departementene/regjeringsapparatet, sivilsamfunn, universiteter og internasjonalt nettverk. I tillegg ble det benyttet en referansegruppe, oppnevnt av Stortingets presidentskap. Formålet med evalueringen var å vurdere om NIMs organisering og ressursbruk medfører at institusjonen utfører sine oppgaver på en hensiktsmessig og kostnadseffektiv måte, i tråd med formålet med etableringen av institusjonen – som er å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge.

Stortingets presidentskap mottok evalueringen i desember 2020 og deretter ble evalueringen oversendt til justiskomiteen for behandling i februar i år. Stortinget vedtok i slutten av mai at NIM-loven skal endres slik at styret blir ansvarlig for å ansette og avsette direktør i fremtiden, som følge av evalueringen.

I Justiskomiteens behandling av NIMs årsmelding bemerkes det at evalueringen viser at «NIM oppfyller sitt mandat på en svært god måte ut i fra de forutsetningene Stortinget har gitt».

Evalueringens hovedfunn

  • NIM har god bredde innenfor de områdene som institusjonen jobber med, i tråd med det brede mandatet, og holder generell høy faglighet. I relasjon til NIMs rolle konkluderes det med at «NIM oppleves som juridisk sterke og etterrettelige på menneskerettsområdet og at dette underbygger NIMs rolle som en faglig uavhengig institusjon».
  • Det vises videre til at NIM har et høyt aktivitetsnivå og leverer mye sett i forhold til sine ressurser.
  • Rapporten peker på at NIM har robuste strukturer, god organisering og driver institusjonen i tråd med god praksis for virksomhetsstyring. Det påpekes at dette er avgjørende for en virksomhet som NIM – siden institusjonen har et komplekst mandat som forutsetter høyt kompetente og autonome medarbeidere som skal dekke et bredt spenn i både oppgaver og arbeidsformer.
  • NIM har lagt opp til gode systemer og prosesser for prioritering som er transparente, og som er nødvendige for at NIM skal ha legitimitet. Det vises også til at NIMs rådgivende utvalg fungerer godt og etter hensikten, og at samarbeidet med ombud med overlappende mandater fungerer godt. Evalueringen konkluderer også med at NIM har gode og inkluderende prosesser for internasjonal rapportering.
  • NIMs aktiviteter synliggjør at institusjonen prioriterer bredt innenfor de ulike menneskerettighetsområdene og lykkes med dette. Samtidig påpekes det at det vedvarende må vurderes forholdet mellom reaktive oppgaver og planlagte prosjekter.
  • Evalueringen viser at NIM får gode tilbakemeldinger på kjerneaktiviteter som høringsuttalelser til relevante lovforslag og utarbeidelsen av rapporter. Ressurs- og kompetansesammensetningen blant de ansatte viser at virksomheten har solid juridisk kompetanse i tråd med det oppdraget NIM krever. Samtidig drøftes det om NIM burde hatt en bredere samfunnsvitenskapelig kompetanse.
  • Evalueringen peker på at NIM fremdeles er en ung organisasjon, og bør jobbe for å nå mer ut til bredere målgrupper.
  • Evalueringens konkluderer med at innlemmelsen av Gáldu har fungert etter hensikten og at kontoret i dag fungerer godt, og at urfolksspørsmål vedvarende har hatt en høy prioritet hos NIM.
  • Overordnet viser evalueringen at NIM-loven i hovedsak fungerer og er dekkende. Samtidig foreslås blant annet at styret bør kunne ansette og avsette direktør og det bør vurderes å lovfeste at styrets sammensetning i større grad bør gjenspeile sivilsamfunnet.
  • Evalueringen viser også at NIM har et utviklingspotensiale innenfor informasjons, – forsknings og opplæringsdelen av mandatet.

Les hele evalueringen her.