Stortinget sikrer konsultasjonsretten

Stortingssalen. Foto: Stortinget

Stortinget vedtok i forrige uke Lov om endringer i sameloven mv. (konsultasjoner). Lovendringene legger til rette for en god gjennomføring av konsultasjonsretten/plikten etter ILO-konvensjon 169 om urfolks rettigheter, tilpasset norske og samiske forhold. Konsultasjonsretten er en hjørnestein i urfolks menneskerettighetsvern. NIM mener det er bra at den nå gjennomføres i lov for å sikre god menneskerettslig etterlevelse.

Konsultasjoner bidrar til bedre grunnlag for myndighetenes avgjørelser og bedre forståelse for behovene i samiske samfunn. Legitimitet for beslutninger og økt gjensidig kjennskap og kunnskapsdeling mellom myndighetene og Sametinget og andre samiske organisasjoner, følger også ofte av konsultasjoner.

Konsultasjonsretten gjelder i saker som kan få direkte betydning for samiske interesser, både hos samene som folk, og hos lokale grupper av samer. Rett til konsultasjoner er mer enn bare en rett å bli hørt. Konsultasjoner skal gjennomføres i god tro, i former som er tilpasset forholdene og med en målsetting om å oppnå enighet om eller tilslutning til de foreslåtte tiltakene. Det er likevel myndighetene som treffer den endelige beslutningen.

På statlig nivå viderefører og erstatter lovreglene innholdet i de prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget, som var stadfestet i kongelig resolusjon 1. juli 2005. For fylkeskommuner og kommuner er lovreglene mer overordnede og kompletteres med en veileder om konsultasjoner, slik at konsultasjonene enklere kan tilpasses ulike behov.

Veilederen er utarbeidet i samarbeid med KS, kommuner og fylkeskommuner i Nord Norge, Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) og Sametinget, og forventes bli tilgjengelig når lovendringene trer i kraft 1. juli 2021.

Nærmere om hva konsultasjoner og lovendringene innebærer, kan leses i regjeringens lovforslag:

Prop. 86 (2020-2021).

Stortingets behandling kan leses her:

Sak: Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner).