Anbefalinger om minoritetsspråk i Norge

Council of Europe
Bilde: Europarådet

Europarådets ministerkomite har kommet med anbefalinger til Norge om gjennomføring av minoritetsspråkpakten. Ministerkomiteens anbefalinger er basert på ekspertkomiteens mer omfattende rapport fra høsten 2021.

Les anbefalingene her.

Les ekspertkomiteens rapport her.

Ministerkomiteen anbefaler at myndighetene i Norge følger opp ekspertkomiteens rapport fra 2021, og å særlig prioritere å:

  • Iverksette bærekraftige tiltak for å revitalisere og utvikle kvensk, lulesamisk og sørsamisk, romani og romanes.
  • Følge opp kravet om å undervise i og på samiske språk på alle utdanningsnivåer, fra barnehage til høyere utdanning, og møte kravene til foreldre til barnehagebarn.
  • Ta grep for å styrke rekrutteringen til kvensk og samisk lærerutdanning.

Minoritetsspråkpakten ble åpnet for undertegning i 1992 og trådte i kraft i 1998. Norge ratifiserte pakten i 1993. Minoritetsspråkpakten er en konvensjon som gir plikter til staten om å sikre og fremme bruken av de minoritetsspråk som har historisk og geografisk tilknytning til landet. Den omfatter ikke dialekter av majoritetsspråket eller språket til minoritetspersoner som kommet til Norge i nyere tid. I Norge er nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk, kvensk, romanes og romani definert som minoritetsspråk og beskyttet av minoritetsspråkpakten.

Minoritetsspråkpakten er utformet på en måte som gjør det mulig for statene å velge de plikter og tiltak som best passer forholdene i den respektive stat. Denne fleksibiliteten var ment å ta hensyn til de store forskjellene i regions- eller minoritetsspråkenes faktiske situasjon (antall brukere, grad av fragmentering, osv.). Minoritetsspråkpakten definerer minoritetsspråk som enten territorielle eller ikke-territorielle, avhengig av historie, geografisk utbredelse og andre faktiske forhold.

Minoritetsspråkpaktens gjennomføring overvåkes av Europarådets ministerkomité som bistås av en ekspertkomité. Ekspertkomiteen behandler periodiske rapporter fra statene, og innhenter informasjon fra berørte organisasjoner i vedkommende stat, som grunnlag for sine anbefalinger.

I NIMs rapport «Norges nasjonale minoriteter» kan man lese mer om menneskerettighetene til de nasjonale minoritetene i Norge.