Isolasjon i fengsel

Piggtrådgjerde utenfor fengsel
Foto: Jeremy Bishop / Unsplash

Innsatte i fengsel har i utgangspunktet samme menneskerettigheter som alle andre. Det følger av Grunnloven § 93 annet ledd at ingen må utsettes for tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Tilsvarende forbud følger av både Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (torturkonvensjonen) og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Etter EMK artikkel 8 har dessuten enhver rett til respekt for sitt privat- og familieliv. Dette omfatter retten til å danne relasjoner med andre.

Personer som er fengslet er underlagt myndighetenes fulle kontroll, og er derfor særlig sårbare for å bli utsatt for umenneskelig eller nedverdigende behandling. Det er velkjent at isolasjon kan være skadelig og gi både fysiske og psykiske skader. Langvarig isolasjon kan etter omstendighetene utgjøre et brudd på dette forbudet. Etter FNs minimumsregler for behandling av innsatte (Mandelareglene) skal isolasjon forstås som innlåsing på celle i 22 timer i døgnet eller mer, uavhengig av årsaken til dette. Den europeiske torturforebyggingskomitéen (CPT) har anbefalt at innsatte minst bør ha rett til åtte timer utenfor cella hver dag, og drive med meningsfull aktivitet. Isolasjon kan også være et hinder fra innsattes rett til å ha fellesskap med andre etter EMK artikkel 8.

Norge har over flere år fått kritikk for bruken av isolasjon i fengsler, blant annet fra NIM, Sivilombudet og CPT. Sivilombudet har i sin særskilte melding til Stortinget om isolasjon i 2019 dokumentert alvorlige utfordringer knyttet til isolasjon i norske fengsler. Blant annet er manglende nasjonale minstestandarder for fellesskap, begrenset aktivitetstilbud og fengselsavdelinger trukket frem som hovedårsaker.

Etter NIMs syn bør ikke fengslenes ressurs- eller bemanningssituasjon kunne begrunne et så tyngende inngrep som isolasjon. Heller ikke bygningsmessige forhold bør medføre at innsatte sitter isolert. NIM anbefalte derfor i årsmeldingen for 2020 at det skulle lovfestes rett til minimum åtte timers meningsfull aktivitet utenfor cellen per dag. Dette ville vært i tråd med anbefalingene fra CPT.

NIM har i samarbeid med Sivilombudet laget en film om isolasjon i fengsel. Se filmen her: