NIM har fått fornyet A-status

Den globale alliansen for nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner (GANHRI) har gått inn for å forlenge NIMs A-status for fem nye år. NIM fikk A-status første gang i 2017.

Alle nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner (NHRIer) med A-status evalueres hvert femte år, hvor de må vise at man oppfyller FNs krav til nasjonale institusjoner. For å styrke legitimiteten og statusen til slike institusjoner har komiteen skjerpet praksis og blitt strengere de senere årene.

NIM ble evaluert i oktober i år og underkomiteen for akkreditering anbefaler at NIM blir re-akkreditert med A-status. Dette blir senere formelt vedtatt av styret i GANHRI. Av de 119 medlemmene har 89 A-status, og 30 B-status (per juni 2022). Dette er med andre ord en viktig annerkjennelse av at NIM opererer fullt i tråd med de kravene som FN stiller og ivaretar sitt mandat som nasjonal institusjon på en god måte.

NIM loven og Paris-prinsippene

Stortinget har gjennom NIM- loven gjennomført Paris prinsippene som regulerer hvordan FN mener nasjonale institusjoner skal være organisert og utføre sitt mandat. Et sentralt utgangspunkt er at nasjonale institusjoner skal være uavhengige, pluralistisk sammensatt og ha et bredt mandat om å «fremme og beskytte menneskerettighetene i Norge». Komiteen fremmer tre anbefalinger for å enda bedre sikre dette regulatorisk. Anbefalingene knytter seg til prosess for utnevnelse av styre og direktør og prosess for eventuell oppsigelse av ledelsen. Endelig anbefales det at NIMs oppgaver med å fremme ratifisering av menneskerettskonvensjoner nedfelles som en eksplisitt del av mandatet i loven. Dette inngår allerede i det arbeidet NIM gjør.

Disse anbefalingene vil NIM ta opp med Stortingets presidentskap, i tråd med vårt tidligere innspill, i sammenheng med forslag til endringer i NIM-loven som Stortinget skal ta stilling til i nær fremtid.

Grunnlaget for vurderingene

Grunnlaget for disse vurderingene er NIMs søknad og «selvangivelse» av hvordan vi oppfyller FNs Paris-prinsipper. I tillegg inviterer komiteen til innspill fra eksterne aktører både nasjonalt og internasjonalt. Flere medlemmer i NIMs rådgivende utvalg har bidratt med supplerende informasjon. To uttalelser kom fra henholdsvis Advokatforeningens menneskerettsutvalg i samarbeid med Helsingforskomiteen, Eldreombudet, Amnesty Norge og CMI-UiB Centre on Law and Social Transformation, og fra Likestillings- og diskrimineringsombudet i samarbeid med Barneombudet.

Les NIMs søknad her.

Les underkommiteens anbefalinger her.

Les uttalelsen fra Advokatforeningens menneskerettsutvalg i samarbeid med Helsingforskomiteen, Eldreombudet, Amnesty Norge og CMI-UiB Centre on Law and Social Transformation her.

Les uttalelsen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet i samarbeid med Barneombudet her.

Les mer om GANHRI og akkrediteringsprosessen her.