Den internasjonale dagen mot homofobi, transfobi og bifobi

I tillegg til å være Norges grunnlovsdag, er 17. mai også den internasjonale dagen mot homofobi, transfobi og bifobi. Dagen er til for å rette oppmerksomhet mot situasjonen for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og andre skeive, og å fremme deres rettigheter. Siden forrige 17. mai har det vært utvikling på lhbti+-feltet i Norge, og ytterligere utvikling er ventet i løpet av året.

Første høyesterettsdom om hatefulle ytringer mot transpersoner

I september 2022 avsa Høyesterett sin første dom om hatefulle ytringer mot transpersoner, etter at kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk ble tatt inn som egne diskrimineringsgrunnlag i straffeloven § 185. Formålet med å innlemme disse grunnlagene var, ifølge forarbeidene, å verne transpersoner og andre som bryter med samfunnets tradisjonelle forventninger til og normer for kjønn. I dommen understreket Høyesterett at terskelen for vern skulle være det samme for denne gruppen som for andre grupper som er vernet etter straffeloven § 185, for eksempel homofile. Flere nedsettende karakteristikker av en transperson ble ansett som straffbare. Høyesterett understreket samtidig at det var anledning til å ha negative synspunkter på kjønnsbekreftende behandling og å ytre disse, men at dette må skje uten grovt nedvurderende karakteristikker av transpersoner.

Utredning av tredje juridisk kjønnskategori

Enn annen utvikling på lhbti+-feltet er at regjeringen, i tråd med Hurdalsplattformen, har satt i gang en utredning av en tredje juridisk kjønnskategori. Kultur- og likestillingsdepartementet har gitt Bufdir i oppdrag å utrede innføring av et tredje juridisk kjønn og andre mulige innretninger for rettslig anerkjennelse av ikke-binære transpersoner og andre som ikke identifiserer seg som mann eller kvinne. I utredningen skal det også ses på andre tiltak for å bedre levekårene til både binære og ikke-binære transpersoner. Utredningen skal overleveres til regjeringen i løpet av 2023.

Nytt lovforslag om forbud mot konverteringsterapi

I juni 2022 sendte Kultur- og likestillingsdepartementet et nytt lovforslag om forbud mot konverteringsterapi på høring. På samme måte som den forrige regjeringens forslag skapte det nye forslaget stor debatt. Høringen hadde frist i oktober 2022, og forslaget ligger i skrivende stund til behandling i departementet. Departementet har varslet at en lovproposisjon vil sendes til Stortinget i løpet av sommeren 2023.

NIMs arbeid med lhbti+-rettigheter

NIM har i løpet av året som har gått arbeidet med flere ulike spørsmål knytt til lhbti+-personers rettigheter. Vi har blant annet avgitt høringsuttalelse om forslaget til forbud mot konverteringsterapi, og gitt innspill til utredningen om en tredje juridisk kjønnskategori. NIM arbeider også med en rapport om lhbti-personers menneskerettsvern, som er ventet sommeren 2023.

Les mer om høyesterettsavgjørelsen om hatefulle ytringer mot transpersoner her

Les NIMs innspill til Bufdirs utredning om tredje juridisk kjønnskategori her

Les NIMs høringsuttalelse om forbud mot konverteringsterapi her