Regjeringen dropper lovforslag om endringer i offentleglova

Samling dokumenter, stablet oppå hverandre.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl har bekreftet at regjeringen ikke går videre med et lovforslag om at forvaltningen kunne la være å journalføre interne dokumenter. Interne dokumenter har i mange tilfeller vært sentrale i medienes arbeid for å avdekke kritikkverdige forhold. Lovforslaget førte til mer enn 3000 høringsuttalelser, de aller fleste protesterte mot forslaget.

Det er grunn til å glede seg over ministerens meddelelse, av minst tre grunner.

For det første ville en slik endring etter NIMs syn gjøre ytringsfriheten mindre effektiv på dette området. Det krever gode begrunnelser. NIM påpekte i sin høringsuttalelse at dette ikke var vurdert godt nok.

Les NIMs høringsuttalelse «Forslag til endringer i offentleglova m.m. – innsyn i journalinnføringer m.m. som gjelder organinterne dokumenter» her.

For det andre er det grunn til å glede seg over at forslaget medførte et slikt engasjement fra så mange. Det skyldes nok at det er en utbredt oppfatning at det nytter å si sin mening, og at myndighetene vil lytte til det.

Og for det tredje viser utfallet at denne tilliten var berettiget. Regjeringen lyttet, og la forslaget bort. Demokrati er også det som skjer mellom valg, og høringer er en viktig del av det.