Åpen invitasjon til å foreslå kandidater til Rådgivende utvalg for 2024-2028

Rådgivende utvalg

NIM skal velge medlemmer til vårt Rådgivende utvalg (RU) for de neste fire årene. Styret oppnevner utvalget på forslag fra direktøren. Det skal ha minst 10 og høyst 15 medlemmer.

Som ledd i en åpen og inkluderende oppnevningsprosess inviterer vi herved publikum og organisasjoner til å foreslå kandidater til RU.

Frist for å fremme forslag er 22. mai 2024.

1. Hva er utvalgets rolle?

NIMs hovedoppgave er å fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med Grunnloven, menneskerettighetsloven og den øvrige lovgivning, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig (NIM-loven § 1). RU skal bidra med informasjon, råd og innspill til arbeidet som nasjonal institusjon (NIM-loven § 9). Det skal bestå av medlemmer fra frivillige organisasjoner, det akademiske miljø eller andre særlig kvalifiserte profesjonsgrupper. Dette i tillegg til nasjonale ombudsinstitusjoner som er faste medlemmer.

2. Hva ser vi etter?

Vi ønsker at frivillige organisasjoner som foreslås oppfyller flere av følgende kriterier:

 • Har kjennskap til menneskerettslige utfordringer på temaområder og/eller overfor utsatte grupper
 • Har erfaring fra rapportering til internasjonale overvåkingsorganer
 • Har erfaring med å forankre eget arbeid i en menneskerettslig tilnærming;
 • Har troverdighet og legitimitet blant andre aktører innenfor eget virksomhetsområde

Vi ønsker også at relevante enkeltpersoner som foreslås har:

 • Ekspertise på menneskerettigheter generelt eller på særlig relevante fagområder
 • Gode forutsetninger for å gi kunnskapsbaserte råd til NIMs kjernevirksomhet
 • Troverdighet og legitimitet i det sivile samfunn

Andre hensyn som vil vektlegges i sammensetningen av utvalget

 • Tematisk bredde
 • Mangfold og kunnskap om utsatte grupper
 • Kontinuitet og fornyelse
 • Minst ett medlem skal ha særskilt kjennskap til samiske spørsmål

3. Hvordan fremme forslag til medlemmer?

 • Både organisasjoner og enkeltpersoner kan fremme forslag.
 • Oppgi navn og kontaktinformasjon til de eller den organisasjonen eller personen du foreslår.
 • Gi en kort begrunnelse for hvert forslag opp mot de kriteriene som er nevnt i punkt 2.
 • Begrunnede forslag sendes til info@nhri.no. Merk e-posten med «Utvalgsforslag» i emnefeltet.
 • Forslagsfrist: Gjerne med en gang og senest 22. mai 2024.

Etter fristen vil NIM gjennomgå forslagene som er kommet inn og avgi en innstilling til styret, som oppnevner nytt RU i juni.

Mer om NIMs rådgivende utvalg

RU ble opprettet første gang i juni 2016 i henhold til NIM-loven § 9. NIM er en nasjonal menneskerettighetsinstitusjon (NHRI etter den engelske forkortelsen) som er anerkjent med A-status etter internasjonal fagfellevurdering. Det innebærer at NIM oppfyller FNs krav om å være en uavhengig og mangfoldig (pluralistisk) institusjon etablert ved lov, med det formål å fremme og beskytte gjennomføringen av menneskerettighetene i eget land.1Se FNs Paris-prinsipper: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/principles-relating-status-national-institutions-paris Det rådgivende utvalget er sentralt for at NIM skal kunne ivareta sitt mandat på en god måte. Gjennom utvalget sikres både kontakt med det sivile samfunn og forskningsmiljøer, og dialog som bereder grunnen for rapportering til internasjonale traktatorganer.

Dagens rådgivende utvalg består ved utløp av perioden 2020-2024 av 15 medlemmer: tre nasjonale ombudspersoner, fem representanter for ulike organisasjoner og syv oppnevnt i personlig kapasitet.

Vi ser frem til å motta dine forslag til kandidater.

Les mer om nåværende rådgivende utvalg her.