Nyhetsarkiv

40 prosent har observert hets eller hatprat mot skeive i løpet av det siste året

Det viser en undersøkelse utført av Verian på oppdrag fra NIM. I tillegg fremkommer det at mer enn én av fem er enig i påstand om at kampen for LHBT+-personers rettigheter har gått for langt, samt at de som ikke har noen skeive i sin nære omgangskrets eller ikke kjenner noen skeive i større grad har negative holdninger til og oppfatninger om skeive.

Tallet 50 skrevet med regnbuebånd, på lys blå bakgrunn.

Skeives rettigheter i Norge gjennom 50 år

Vern mot hatytringer, likekjønnet ekteskap, og adgang til å endre ens juridiske kjønn. Skeives rettighetsvern har gjennomgått en enorm utvikling de siste 50 årene.

Fasaden på Høyesterettsbygningen, stilisert i rosa- og gråtoner, med teksten "LOV SANDHET RET" i mørkeblå skrift over vinduene.

Ny sak i Høyesterett: Snapchat-forbud ikke i strid med menneskerettighetene

Høyesterett avgjorde i avdeling den 30.mai en sak om ytringsfrihet og retten til privat- og familieliv. Saken gjaldt utmåling av straff mot en mann som ble dømt for seksuallovbrudd overfor barn. Spørsmålet for Høyesterett var om forbud mot bruk av Snapchat krenket mannens menneskerettigheter.

Forsiden på rapporten "Videre etter vold? Retten til vern og støtte i reetableringsfasen for voldsutsatte kvinner med innvandrerbakgrunn", som viser en åpen dør i et blått rom som leder til et rødt, solfylt landskap.

Videre etter vold?

Denne rapporten handler om hjelpetilbudet til voldsutsatte kvinner med innvandrerbakgrunn. Den setter søkelys på krisesentrenes tilbud til disse kvinnene og oppfølgingen de får i reetableringsfasen.

NIM-R-2024-003
Anine Kierulf

Fornuft og fortvilte følelser

Kronikk av Anine Kierulf, førsteamanuensis UIO, spesialrådgiver NIM. Opprinnelig publisert i Dagens Næringsliv 25. mai 2024.

Utredning om inkorporering av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov

NIM har avgitt høringssvar til Kultur- og likestillingsdepartementets høring av ekspertutredningen om inkorporering av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov. NIM deler utvalgets flertalls overordnede vurderinger og hovedkonklusjon om at de rettslige konsekvensene av å inkorporere CRPD vil bli begrensede. NIM støtter derfor flertallets anbefaling om at CRPD bør inkorporeres i menneskerettsloven.

NIM-H-2024-022
Fasaden på Høyesteretts hus i Oslo.

Menneskerettighetsnytt fra Høyesterett

Høyesterett har den siste tiden behandlet to saker om menneskerettighetene, én om om domstolene skal tillate at krav på fastsettelsesdom om blant annet brudd på regler i Grunnloven fremmes etter tvisteloven, og én om kontroll av private telefonsamtaler under soning i fengsel krenker innsattes rettigheter. I denne artikkelen gjennomgås avgjørelsene kort.