Nyhetsarkiv

Forslag om overføring av ansvaret for helsetilbodet ved utlendingsinternat til kommunen der internatet ligg

Høyringa gjeld eit forslag frå Helse- og omsorgsdepartementet om at ansvaret for helse- og omsorgstenester for internerte på utlendingsinternat vert overført frå politiet til kommunane der utlendingsinternatet ligg. Forslaget inneberer einskilde endringar i helse- og omsorgstenestelova og i utlendingsinternatforskrifta.

NIM etterlyser nærare menneskerettslege vurderingar av forslaget, særleg i lyset av den skjerpa aktsemda ovanfor fridomsrøva personar som følgjer av EMD sin praksis. Vidare ber NIM om at departementet sikrar at dei føreslegne endringane i § 5 i utlendingsforskrifta ikkje inneberer utilsikta endringar i internerte sine helserettar, slik dei føreslegne endringane etter vårt syn gjer per no.

Til: Helse- og omsorgsdepartementet
NIM-H-2023-032

ENNHRIs muntlige innlegg i klimahøring i EMD

NIMs direktør Adele Matheson Mestad holdt onsdag innlegg i en høring for EMD som tredjepart på vegne av ENNHRI, et nettverk av 48 europeiske menneskerettighetsinstitusjoner. 

Koranbrenning: Når danskene tisser i buksa, kommer hele Norden til å fryse

«Hvem har danskene gitt etter for? Er det «følelsene» til muslimer i Danmark, er det blodtørstige sjiamilitser i Irak, eller er det presset fra stadig mer markeringsvillige autoritære muslimske stormakter som gjør at danskene forsøker å kjøpe seg litt ro og fred?»
Kronikk av Cecilie Hellestveit, spesialrådgiver i NIM. Opprinnelig publisert i Morgenbladet fredag 8. september 2023, og i danske Politiken lørdag 16. september 2023.

Bygning i postmodernistisk stil, med mye glass og metal som utgjør tre silyndriske moduler.

Ny historisk klimahøring i EMD i sak mot bl.a. Norge

Onsdag 27. september holder storkammeret i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) høring i en klimasak hvor seks portugisiske barn og unge har klaget inn bl.a. Norge for ikke å gjøre nok mot klimaendringene i deres levetid. NIM vil holde innlegg i saken på vegne av 48 menneskerettighetsinstitusjoner i Europa, som tredjepart.

Høring om endringer i utlendingsloven – utvidet adgang til frihetsberøvelse mv. i saker som berører grunnleggende nasjonale interesser

NIM gir i denne høringsuttalelsen innspill til departementets forslag til endringer i utlendingsloven om utvidet adgang til frihetsberøvelse mv. i saker som berører grunnleggende nasjonale interesser. I høringssvaret supplerer NIM departementets redegjørelse for de menneskerettslige sidene forslagene reiser. Videre kommenterer vi betydningen av returvernet for adgangen til internering med sikte på utsendelse og gir innspill til behovet for å vurdere revisjon av reglene for behandlingen av sikkerhetssaker, herunder reglene om oppnevning av særskilt advokat.

Til: Justis- og beredskapsdepartementet
NIM-H-2023-031
Samling dokumenter, stablet oppå hverandre.

Regjeringen dropper lovforslag om endringer i offentleglova

Justisministeren har bekreftet at regjeringen ikke går videre med et lovforslag om at forvaltningen kunne la være å journalføre interne dokumenter. NIM var kritiske til forslaget og mente bl.a. at forslaget ikke var vurdert godt nok.

Bygning i postmoderne arkitektonisk med gulnende løvtrær rundt seg stil foran en elv.

Rekordantall saker mot Norge avgjort av EMD

Forrige uke avsa EMD en rekke dommer mot Norge. Sakene gjelder i hovedsak klager over vedtak om tvangsadopsjon eller samvær etter omsorgsovertakelse, og Norge ble felt ni ganger og frifunnet i tolv saker.

Anine Kierulf

Partiet Sentrums lek med ilden

«Kommunepolitikere kan heldigvis ikke få påtalemyndigheten til å tilberede valgflesket sitt. Men de kan gjøre mye annen skade.»
Kronikk av Anine Kierulf, førsteamanuensis UIO, spesialrådgiver NIM. Opprinnelig publisert i Dagens Næringsliv 13. september 2023.

Å stemme i frie og hemmelige valg er en menneskerettighet

I dag og i løpet av de siste ukene har millioner av nordmenn gått til valgurnene for å stemme på hvem som skal styre kommunene og fylkene våre. Stemmeretten er en sentral menneskerettighet. Her er det du trenger å vite om valg og menneskerettigheter.