Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 1–10 av 25 treff.

   Høringssvar om ekspertgrupperapport om barn i fattige familier

   NIM har svart på høring om ekspertgruppen om barn i fattige familier sin rapport «En barndom for livet – Økt tilhørighet, mestring og læring for barn i fattige familier». NIM har ikke gått nærmere inn i alle forslagene og vurderingene til ekspertgruppen. I dette høringssvaret fremheves enkelte sider ved utredningen. Først gjennomgås menneskerettslige forpliktelser som er særlig relevante når det gjelder barn i fattige familier og hvordan ekspertgruppens rapport behandler disse. Deretter kommenterer vi anbefalingen om å innta en bestemmelse om barnets beste i sosialtjenesteloven. NIM understreker også viktigheten av å gjennomføre menneskerettslige vurderinger i oppfølgingen av rapporten.

   Til: Barne- og familiedepartementet
   NIM-H-2024-007

   NOU 2023:24 Med barnet hele vegen – Barnevernsinstitusjoner som har barnas tillit

   NIM mener utvalget har levert en grundig utredning om store deler av institusjonsbarnevernsfeltet. Utredningen ivaretar barns rett til medvirkning på en god måte. Utvalget redegjør godt for og drøfter mange sentrale menneskerettigheter, samtidig som andre deler av utredningen klart har en side til menneskerettighetene uten at de i særlig grad trekkes inn. NIM har videre enkelte kommentarer knyttet til temaene helsehjelp for barn som bruker rusmidler og utvalgets vurdering av utfordringene knyttet til tverrfaglig helsekartlegging av barn.

   Til: Barne- og familiedepartementet
   NIM-H-2024-004

   Forslag til forskrift om behandling av personopplysninger i forbindelse med programmet Sammen på vei

   NIM er positive til at departementet ønsker å regulere behandlingen av personopplysninger i forbindelse med programmet Sammen på vei. I høringsuttalelsen etterlyser NIM en nærmere vurdering av hvor inngripende lagringstiden anses å være overfor barnet. NIM peker på at privatlivsimplikasjonene vil kunne få gradvis større betydning etter hvert som barnet blir eldre.

   Til: Barne- og familiedepartementet
   NIM-H-2023-040

   Forslag til endringer i trossamfunnsloven

   NIM har kommentert høringsnotatets forslag til endring av trossamfunnsloven § 6. Departementet har foreslått at tilskudd og registrering etter trossamfunnsloven kan nektes dersom et tros- og livssynssamfunn «motarbeider den demokratiske styreformen». NIM mener at ordlyden er vid, og innebærer et stort rom for skjønnsutøvelse som kan gå på bekostning av hensynet til forutberegnelighet og likebehandling. NIM etterlyser en klarere angivelse av både de behov forslaget skal ivareta og av vilkårets rekkevidde. NIM stiller også spørsmål ved om forslaget vil realisere ytringsfrihetens begrunnelse på en best mulig måte.

   Til: Barne- og familiedepartementet
   NIM-H-2023-036

   Forslag til forbud mot søskenbarnekteskap mv.

   NIM har avgitt høringsuttalelse til forslag fra Barne- og familiedepartementet om forbud i ekteskapsloven mot at søskenbarn inngår ekteskap med hverandre.

   Til: Barne- og familiedepartementet
   NIM-H-2023-35

   NOU 2023:7 Trygg barndom, sikker fremtid

   NOU 2023:7 inneholder 118 forslag som skal styrke rettsikkerheten for barn i barnevernet. Forslagene er bredt anlagt, og berører alle deler av barnevernet, fra undersøkelsessaker til adopsjon. I vårt høringssvar har vi prioritert å gå nærmere inn på forslagene som enten reiser særlig sentrale menneskerettslige spørsmål, eller hvor NIM kan bidra med supplering. NIM omtaler spesielt forslagene som gjelder barns partsrepresentasjon og retten til å bli hørt, forslag som gjelder urfolk, nasjonale minoriteter og enslige mindreårige asylsøkere og noen av forslagene som berører hensynet til stabilitet og gjenforeningsmålet. NIMs merknader er ikke uttømmende.

   Til: Barne- og familiedepartementet
   NIM-H-2023-024

   Oppfølging etter innspillsmøte om barn og unges medvirkning på systemnivå

   NIM har sendt et brev til barne- og familieminister Kjersti Toppe, som oppfølging av innspillsmøte om barn og unges rett til medvirkning på systemnivå. I brevet ber NIM om at det opprettes et kompetansesenter som kan legge til rette for gode medvirkningsprosesser.

   Til: Barne- og familiedepartementetBarne- og familieminister Kjersti Toppe
   NIM-B-2023-003

   Forskrift om barns medvirkning i barnevernet

   NIM har avgitt høringssvar til forslag til ny forskrift om medvirkning i barnevernet. NIM mener at utkastet til forskrift gir et godt rettslig rammeverk for ivaretakelsen av retten til medvirkning, men har enkelte kommentarer og forbedringspunkter.

   Til: Barne- og familiedepartementet
   NIM-H-2022-027