Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 1–10 av 20 treff.

   NOU 2023:7 Trygg barndom, sikker fremtid

   NOU 2023:7 inneholder 118 forslag som skal styrke rettsikkerheten for barn i barnevernet. Forslagene er bredt anlagt, og berører alle deler av barnevernet, fra undersøkelsessaker til adopsjon. I vårt høringssvar har vi prioritert å gå nærmere inn på forslagene som enten reiser særlig sentrale menneskerettslige spørsmål, eller hvor NIM kan bidra med supplering. NIM omtaler spesielt forslagene som gjelder barns partsrepresentasjon og retten til å bli hørt, forslag som gjelder urfolk, nasjonale minoriteter og enslige mindreårige asylsøkere og noen av forslagene som berører hensynet til stabilitet og gjenforeningsmålet. NIMs merknader er ikke uttømmende.

   Til: Barne- og familiedepartementet
   NIM-H-2023-024

   Oppfølging etter innspillsmøte om barn og unges medvirkning på systemnivå

   NIM har sendt et brev til barne- og familieminister Kjersti Toppe, som oppfølging av innspillsmøte om barn og unges rett til medvirkning på systemnivå. I brevet ber NIM om at det opprettes et kompetansesenter som kan legge til rette for gode medvirkningsprosesser.

   Til: Barne- og familiedepartementetBarne- og familieminister Kjersti Toppe
   NIM-B-2023-003

   Forskrift om barns medvirkning i barnevernet

   NIM har avgitt høringssvar til forslag til ny forskrift om medvirkning i barnevernet. NIM mener at utkastet til forskrift gir et godt rettslig rammeverk for ivaretakelsen av retten til medvirkning, men har enkelte kommentarer og forbedringspunkter.

   Til: Barne- og familiedepartementet
   NIM-H-2022-027

   Forespørsel om møte med ny barneminister

   I brevet til barne- og familieminister Kjersti Toppe peker NIM på barnevernssakene mot Norge i EMD, behovet for å styrke nasjonale klageordninger for barn og barns rett til medvirkning i politikk og tiltak.

   Til: Barne- og familiedepartementetBarne- og familieminister Kjersti Toppe
   NIM-B-2021-019

   Forslag til forlengelse av midlertidig koronalov for barnevernet og fylkesnemnda

   NIM har avgitt høringssvar om forlengelse av midlertidig koronalov for barnevernet og fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. NIM hadde enkelte kommentarer til begrunnelsen for forlengelsen. NIM mente også at departementet ved en forlengelse av loven kan vurdere å gi føringer i forarbeidene som strammer inn adgangen til bruk av reglene, og ba også om at departementet vurderer særskilt hvilken betydning det skal ha hvorvidt covid-19 utgjør en allmennfarlig smittsom sykdom etter definisjonen i smittevernloven.

   Til: Barne- og familiedepartementet
   NIM-H-2021-039