NOU 2023:24 Med barnet hele vegen – Barnevernsinstitusjoner som har barnas tillit

NIM-H-2024-004
Høringssvar NIM NOU 202324 Barnevernsinstitusjonsutvalget (pdf) 230.87 KB

NIM mener utvalget har levert en grundig utredning om store deler av institusjonsbarnevernsfeltet. Utredningen ivaretar barns rett til medvirkning på en god måte. Utvalget redegjør godt for og drøfter mange sentrale menneskerettigheter, samtidig som andre deler av utredningen klart har en side til menneskerettighetene uten at de i særlig grad trekkes inn. NIM har videre enkelte kommentarer knyttet til temaene helsehjelp for barn som bruker rusmidler og utvalgets vurdering av utfordringene knyttet til tverrfaglig helsekartlegging av barn.