NIMs årlige rapport til Stortinget for 2015

DOK18-2015-2016
Årsmelding 2015-trykket (Dok 18) (1) (pdf) 1.32 MB

Dette er den første årsmeldingen til Stortinget fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM). NIMs mål er å bidra til å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge. Dette fordrer et faglig solid kunnskapsgrunnlag, som vi vil innhente gjennom systematisk og etterprøvbar overvåking over tid av menneskerettslige forpliktelser i full bredde.

I NIMs første årsmelding drøftes hvilken rolle institusjonen bør ha og hvordan NIM bør prioritere sin virksomhet, samt bruk av isolasjon i norske fengsler.