Temaet som tas spesielt opp er pågripelse av barn og barnefamilier. Etter NIMs syn bør det komme klarere frem i forarbeidene at det skal gjøres en vurdering av hensynet til barnets beste.

Høring – forslag til endringer i utlendingslovens regler om innbringelse og pågripelse ifm inn- og utreisekontroll mv. (546 KB)
Illustrasjonsfoto: Caleb Woods, Unsplash. unsplash-logoCaleb Woods

Videre mener NIM at terskelen for pågripelse av barn og barnefamilier som departementet skisserer
generelt sett er for lav. Det rettslige utgangspunktet for pågripelse av barn er at pågripelse må være «særlig påkrevd».