Høringssvar: Vil gjøre det vanskeligere for statsløse barn som er født i Norge

NIM-H-2017-017
Høring-endringer-i-statsborgerloven-og-statsborgerforskriften-pdf (pdf) 583.71 KB
I 2016 ble over 65 millioner mennesker i verden fordrevet fra hjemmene sine. Foto: Tim Marshall/Unsplash

Regjeringen vil gjøre det vanskeligere for statsløse barn som er født i Norge å få norsk statsborgerskap. Det går frem av et lovforslag som nå er ute på høring. Vi mener høringsbrevet er svært knapt. Det redegjør ikke for lignende lovforslag som har vært fremmet tidligere og annet relevant bakgrunnsmateriale.

Vi savner også en grundigere vurdering av Norges internasjonale forpliktelser. Statsløses stilling er omfattet av en rekke internasjonale forpliktelser, som går foran bestemmelsene i den norske statsborgerloven dersom disse strider mot hverandre. De internasjonale forpliktelsene setter derfor begrensninger for hvilke vilkår norske myndigheter kan stille for å gi norsk statsborgerskap til statsløse barn født på norsk jord. Dersom Justisdepartementet ønsker å gå videre med lovforslaget, må det foretas en grundig vurdering av våre folkerettslige forpliktelser på dette området.

Les vår høringsuttalelse