Utlendingslovens regler om tvangsmidler

NIM-H-2017-004
Høring - forslag til endringer i utlendingslovens regler om tvangsmidler (pdf) 617.80 KB
Illustrasjonsfoto: Cole Patrick.

På et overordnet nivå mener NIM at de foreslåtte regelendringene på en bedre måte vil ivareta de strenge vilkår som gjelder for fengsling av barn enn det gjeldende regelverket. På enkelte punkter mener NIM imidlertid at lovforslaget ikke i tilstrekkelig grad ivaretar våre folkerettslige forpliktelser.

NIM har arbeidet med problemstillinger rundt fengsling av medfølgende barn høsten 2016. Fengsling av medfølgende barn reiser en rekke konstitusjonelle og folkerettslige
problemstillinger.